Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: 37/IV/2007, z dnia: 24 stycznia 2007 roku

Wyświetl stronę główną » Uchwały IV sesji Rady Gminy Kroczyce » Uchwały » UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 » Uchwała: 37/IV/2007, z dnia: 24 stycznia 2007 roku

Uchwała numer: 37/IV/2007.

Z dnia: 24 stycznia 2007 roku.

W sprawie: w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lgota Murowana w gminie Kroczyce.

 

 

 


Uchwała Nr 37/IV/2007
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 24 stycznia 2007 roku

 

 

 

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Lgota Murowana w gminie Kroczyce

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Kroczyce
uchwala:


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lgota Murowana w gminie Kroczyce.

 

 

 

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

 

 

 

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lgota Murowana w gminie Kroczyce zwany dalej planem obejmuje obszar położony w granicach sołectwa Lgota Murowana, wyznaczony na mapie w skali 1:20 000 będącej załącznikiem graficznym do uchwały NR 76/VII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lgota Murowana w gminie Kroczyce.

2. Plan jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce", przyjętego uchwałą Rady Gminy Kroczyce Nr 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu nr 1 w skali 1:5 000 na mapie zasadniczej z uzupełnieniem mapą katastralną;
2) rysunek planu nr 2 w skali 1:2 000 na mapie zasadniczej z uzupełnieniem mapą katastralną - fragmenty dla obszarów zainwestowanych;
3) rysunek nr 3 w skali 1:5 000 - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
4) wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce;
5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
6) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

4. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia oznaczone graficznie w granicach terenu objętego planem:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) symbole literowe lub literowo-cyfrowe terenów opisujące ich przeznaczenie;
3) orientacyjne linie przebiegu sieci i lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej;
4) granice obszarów lub obiektów podlegających szczególnej ochronie lub stanowiące uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych:
a) obiekty podlegające ochronie ze względu na dziedzictwo kulturowe;
b) orientacyjne przebiegi uskoków tektonicznych,
5) inne oznaczenia o charakterze informacyjnym;

 

 

 

§ 2.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy,
2) 2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dla planu, o którym mowa w §1.
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki planu nr 1 w skali 1:5000 lub nr 2 w skali 1:2000, o którym mowa w § 1 ust. 2.
4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na wyznaczonym liniami rozgraniczenia terenie,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,
6) zagospodarowaniu docelowym - należy przez to rozumieć końcowy efekt działań i przekształceń przestrzennych dla określonego terenu,
7) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym,
8) terenach otwartych - należy przez to rozumieć tereny, których funkcjonowanie związane jest głównie z zachowaniem walorów ekologicznych terenów niezabudowanych.
9) obiektach produkcyjnych, składowych - należy przez to rozumieć obiekty związane z którąkolwiek z wymienionych działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów;
10) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni nieruchomości gruntowej ogółem; /nie wlicza się obiektów gospodarczych użytkowanych na cele produkcji rolnej w zagrodach rolniczych./;
11) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni nieruchomości gruntowej posiadającej naturalną lub odtworzoną pokrywę glebową i powierzchnię cieków wodnych lub otwartych zbiorników wodnych (z wyłączeniem basenów kąpielowych, zbiorników przeciwpożarowych itp.) do powierzchni nieruchomości gruntowej ogółem;
12) minimalnej powierzchni działki - należy przez to rozumieć dolną granicę wartości określającej powierzchnię nieruchomości gruntowej, która może być przeznaczona pod zabudowę.
13) niekorzystne warunki fizjograficzne - należy przez to rozumieć warunki fizjograficzne niekorzystne dla realizacji zabudowy takie jak: wysoki poziom wód gruntowych, uskoki tektoniczne, zjawiska krasowe /zapadliska/, sufozja /wymywanie gruntów pylastych/, zagrożenie powodziowe.
14) reklamach wielkoformatowych - należy przez to rozumieć tablice reklamowe o powierzchni informacyjnej ponad 1,5 m2;
15) ) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność usługową której uciążliwość pozostaje na poziomie uciążliwości funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU PLANU

 

 

 

§ 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się zakaz:
1). użytkowania terenów i obiektów niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w planie;
2). stosowania na elewacji i pokryciach dachowych obiektów budowlanych agresywnej kolorystyki dysharmonizującej z otoczeniem, za wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa;
3). stosowania tablic informacyjnych i reklamowych umieszczanych na budynkach, mogących deformować architekturę obiektu.
4). zabudowy w granicach działki poza przypadkami określonymi w prawie budowlanym i rozporządzeniach w tym zakresie;
5). lokalizacji budynków gospodarczych na froncie działek przylegających do dróg publicznych.

2. Ustala się nakaz:
1). realizowania oraz usytuowania budynków w obrębie nieruchomości wraz z innymi elementami zagospodarowania - jak ogrodzenia, zieleń i obiekty małej architektury, w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającej zabudowy.

 

 

 

§ 4.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w około 30% /część zachodnia/ na terenie Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd", a w części pozostałej na terenie jego otuliny. Jest to obszar chroniony zgodnie z Uchwałą WRN Nr XVI/70/82 z dnia 17 czerwca 1982 r. oraz Rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego nr 15/98 z dnia 22 czerwca 1998 r. (Dz.U. Woj.Częst. nr 10/98 poz.74) z późniejszymi zmianami oraz Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 8/99, poz. 42).

2. Na terenie Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" i jego otuliny, do czasu wprowadzenia w życie planu ochrony parku krajobrazowego i otuliny, ustala się:

1). zakazy:
a) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej;
b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
c) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
f) likwidowania, zasypywania i przekształcania starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
g) lokalizacji elementów zagospodarowania terenu i małej architektury kolidujących z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem.
h) wykonywania prac remontowych mających na celu utrzymanie lub wprowadzenie elementów niezgodnych z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem.
i) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi.
j) lokalizacji zabudowy poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
k). lokalizacji zabudowy zagrodowej w odległości mniejszej niż 20,0 m od ściany lasu oraz mniejszej niż 5,0 m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego, a także realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3,0 m od ściany lasu i mniejszej niż 2,0 m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego;
l) stosowania ogrodzeń uniemożliwiających wędrówki drobnych zwierząt leśnych i polnych na terenach nie zainwestowanych: rolnych, zieleni otwartej oraz kompleksów zieleni chronionej i leśnej / ogrodzenie ażurowe, zakaz stosowania podmurówki /;
ł) wycinania drzewostanu bez zgody właściwego organu gminy;
m) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych;
n) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, poza miejscami do tego wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
o) składowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz lokalizacji złomowisk.
p) zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, ponad wielkości określone na podstawie odrębnych przepisów.
r) niszczenia namulisk , szaty naciekowej i innych elementów jaskiń,
s) uprawiania wspinaczki poza wyznaczonymi drogami wspinaczkowymi lub obiektami zatwierdzonymi (wskazanymi) przez organy ochrony przyrody;
t) podejmowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
poza przypadkami, gdy przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykaże, że wpływ ten nie występuje lub jest nieistotny.

2). nakazy:
a) zachowanie wartościowych elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
b) porządkowanie gospodarki ściekowej w tym podłączanie obiektów użytkowych do sieci kanalizacyjnej lub zastosowanie zbiorników bezodpływowych.
c) odbioru odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z ustaleniami gminnego planu gospodarki odpadami.
d) stosowania urządzeń do gromadzenia odpadów w miejscach i obiektach publicznych, na terenach rekreacyjno-sportowych, w miejscach intensywnego ruchu pieszego oraz gospodarstwach domowych z zapewnieniem ich wywozu na składowiska zorganizowane;
e) magazynowania odpadów tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
f) zachowania drożności korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków wodnych;
g) cięcia pielęgnacyjne zadrzewień pasowych - wzdłuż dróg i pod liniowymi obiektami infrastrukturalnymi prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia wojewódzkich służb konserwatorskich.
h) uporządkowanie terenu po zakończonej eksploatacji surowców mineralnych.
i) wykonywania badań geotechnicznych poprzedzających realizację budynków w obszarze o niekorzystnych warunkach fizjograficznych, głównie w postaci uskoków tektonicznych oraz wysokiego poziomu wód gruntowych.

3). dopuszczenia:
a) lokalizacji urządzeń edukacji ekologicznej.

4). Ponadto na terenie Parku Krajobrazowego obowiązują:
a) zakazy:
- realizacji przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem RM z 24.09.2002 r. (Dz.U. 02.179.1490).
- wprowadzania barier architektonicznych utrudniających dostęp do obiektów uznanych za wartości obszaru.
- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
- utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
- organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
- wypełniania dołów pochodzenia antropogenicznego przy użyciu odpadów z wyjątkiem materiałów autochtonicznych wymienionych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów w pozycjach nr: 010408 - skruszone skały, 010409 - odpadowe piaski i iły, 170504 - gleba i ziemia, w tym kamienie, 170506 - urobek z pogłębiania.

b) nakazy
uzgadniania z właściwym organem ochrony przyrody warunków lokalizacji zabudowy zagrodowej;
wykonywanie oceny oddziaływania na środowisko następujących inwestycji:
- melioracje gruntu powyżej 20 ha,
- kotłownie o mocy powyżej 100 kW,
- kompleksy handlowe powiązane z miejscami parkingowymi dla więcej niż 50 samochodów,
- magazyny i hurtownie o powierzchni składowania powyżej 1000 m2,
- stacje paliw,
- parkingi o pojemności większej niż 50 samochodów,
- wioski rekreacyjne i wakacyjne,
- kampingi;

5). Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 4, nie dotyczą:
a) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony parku krajobrazowego;
b) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
c) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
d) realizacji inwestycji celu publicznego (komunalnych ) dotyczących układu komunikacyjnego oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

3. Ze względu na na zróżnicowany poziom hałasu dopuszczalny dla poszczególnych rodzajów terenów /zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. (poz. 1841)/ określa się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -tereny oznaczone symbolami: MN,
- na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem - tereny oznaczone symbolami: MT, MNr, MTr

 

 

 

 

§ 5.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Scalanie i podział nieruchomości może nastąpić zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 27 sierpnia 1997 r / z późniejszymi zmianami /

2. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w odniesieniu do wybranych terenów przedstawiono w rozdz.3.

3. Nie określa się wymogów w zakresie parametrów szerokości i powierzchni w odniesieniu do działek już zainwestowanych.

4. W przypadkach uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu, w tym zagospodarowaniem działek sąsiednich, dopuszcza się odstępstwo od parametrów działek określonych w ustaleniach szczegółowych (rozdz. 4) pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami przepisów odrębnych.

 

 

 

 

§ 6.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na terenie sołectwa wskazuje się obiekty objęte ochroną konserwatorską:
a). dom drewn - Lgota Murowana nr 44

2. Dla w/w obiektu ustala się nakaz:
1) utrzymania w dobrym stanie technicznym,
2) prace remontowe nie mogą zmieniać charakteru zabudowy,
3) dokonywania koniecznych rozbiórek tylko po sporządzeniu dokumentacji rozbiórkowej.

3. Ustala się nakaz ochrony przed zniszczeniem i likwidacją przydrożnych kapliczek i krzyży .

 

 

 

 

§ 7.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz zasady obsługi.

1.Ustalenia ogólne.

1) Dla istniejących ciągów drogowych w obszarze opracowania zakłada się stopniową ich przebudowę do parametrów zgodnych z zapisaną w planie ich klasą techniczną oraz związaną z nią szerokością w liniach rozgraniczających.
2) Lokalizacja projektowanej zabudowy sytuowanej wzdłuż dróg powinna nawiązywać do linii zabudowy istniejącej; odległość ta nie może być jednak mniejsza niż:
- dla drogi krajowej: 10 m dla terenu zabudowy oraz 25 m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- dla drogi powiatowej: 8 m dla terenu zabudowy oraz 20 m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- dla drogi gminnej: 6 m dla terenu zabudowy oraz 15 m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.
3) Przyjmuje się zasadę zachowania istniejących obiektów zlokalizowanych w ramach linii rozgraniczających dróg; dopuszcza się możliwość prowadzenia ich przebudowy przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej linii zabudowy.
4) W przypadku realizacji ciągów dojazdowych (D) o przekroju jednojezdniowym jednopasowym należy projektować mijanki o rozstawie zapewniającym wzajemną widoczność, jednak nie większym niż 250,0 m.
5) Dla dróg wewnętrznych lokalizacja projektowanej zabudowy sytuowanej wzdłuż dróg powinna nawiązywać do linii zabudowy istniejącej; odległość ta nie może być jednak mniejsza niż parametry obowiązujące dla drogi gminnej, tj. 6 m dla terenu zabudowy oraz 15 m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.
6) Drogi wewnętrzne zostały pokazane jako zasada obsługi terenów zainwestowanych.
7) W zagospodarowaniu działki przeznaczonej do realizacji funkcji usługowej należy zapewnić - stosownie do jej przeznaczenia i intensywności realizowanego programu - odpowiednią liczbę miejsc postojowych.

 

 

 

 

§ 8.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Ustalenia ogólne.

1) Ustala się zasadę prowadzenia nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
2) Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nie ograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń określonych w planie.
3) Nakazuje się zachowanie stref ochronnych wzdłuż istniejących i projektowanych sieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
a). dla sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV 2 x 6 m
4) Wymóg uzyskania przez nowych odbiorców warunków technicznych podłączenia mediów do sieci oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1) Dostawę wody z wodociągu grupowego "Przyłubsko".
2) Pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo - komunalne i przemysłowe oraz na potrzeby zabezpieczenia p.pożarowego (urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę realizowane na bazie istniejących sieci wodociągowych: o średnicach o 80? - 100 mm oraz sieci projektowanych.
3) Utrzymuje się rezerwowe ujęcie wody "Lgota Murowana" i zbiornik wodociągowy 2 x 50 m.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:

1) Skanalizowanie obszaru opracowania w systemie rozdzielczym.
2) Docelowe odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez projektowany gminny system kanalizacyjny do projektowanej grupowej oczyszczalni ścieków "Kroczyce" zlokalizowanej w miejscowości Kostkowice o przepustowości 660 m3/d.
3) Odprowadzenie ścieków nastąpi w systemie grawitacyjno - pompowym poprzez projektowaną kanalizację o śrenicy 0,20 m, 3 pompownie ścieków oraz rurociągi tłoczne RT o 63 mm.
4) Do czasu realizacji systemu, o którym mowa w ust 1 dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych.
5) Dla pojedynczych budynków lub niewielkich grup budynków oddalonych od zwartej zabudowy, gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie ustala się zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1) Docelowe odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowany system doprowadzenia wód opadowych do istniejących cieków powierzchniowych.
2) Ustala się odprowadzenie wód deszczowych poprzez kanały lub rowy otwarte z zaleceniem przebiegu tras projektowych kanałów w miejscach istniejących rowów melioracyjnych lub cieków otwartych, z uwzględnieniem ich ewentualnej modernizacji w przypadku pozostawienia rowu otwartego.
3) Ustala się obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających dopuszczających w wodach opadowych obecność zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów szczególnych.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1). Z uwagi na brak zorganizowanego systemu ciepłowniczego, ustala się lokalne źródła ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1) Dostawę mocy i energi elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zasilanych z GPZ Kotowice 110/15 kV tj.:
a). stacje transformatorowe 15/0,4KV zlokalizowane w granicach terenu opracowania:
- "Lgota Murowana I"
- "Lgota Murowana II"
- "Lgota Murowana III"
b). trzy projektowane stacje transformatorowe 15/04kV z możliwością zamontowania transformatora o mocy do 400 kVA
2) Dopuszcza się wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy w stacjach transformatorowych posiadających odpowiednie warunki techniczne (stacje słupowe pozwalające na zabudowę transformatorów o mocy do 400 kVA)
3) Bezpośrednią obsługę odbiorców zaleca się poprzez sieci niskiego napięcia w wykonaniu kablowym.

7. W zakresie łączności telekomunikacyjnej ustala się:

1). Rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą sieć, dopuszczając możliwość obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci.
2). Realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji.

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1). Odpady powstające w gospodarstwie domowym winny być składowane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, a następnie odbierane przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem /składowisko odpadów poza granicami opracowania/.
2). Wprowadzenie selekcji odpadów.
3). Likwidacja tzw. "dzikich" wysypisk śmieci.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3
USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW I ZASAD ICH ZAGOSPODAROWANIA .

 

 

 

§ 9.

Tereny zainwestowane - usługowe.

1. Symbolami 1U,MN ; 2U,MN oznacza się tereny o funkcji usługowo - mieszkaniowej.
Przeznaczenie podstawowe: istniejąca zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.

Ustala się:
a. możliwość realizacji zabudowy i urządzeń usługowych w zakresie obsługi ruchu komunikacyjnego, turystyczno -rekreacyjnego.
b. realizację urządzeń w zakresie funkcji usługowej z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.);
c. zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej wraz z możliwością modernizacji, rozbudowy i wymiany kubatury;
Nakazuje się:
a. stosowanie rozwiązań architektonicznych z dbałością o detal i formę;
b. zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych;
c. zorganizowaną zbiórkę odpadów i zapewnienie systematycznego wywozu śmieci;
d. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni publicznej:

linia zabudowy:
zgodnie z przepisami odrębnymi;

maksymalna wysokość zabudowy:
- 3 kondygnacje nadziemne - nie więcej niż 12,0m
wskaźnik powierzchni zabudowy:
- maks. 40%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minim. 30 %
obiekty małej architektury:
- terenowe urządzenia użytkowo-rekreacyjne,
nośniki reklamowe:
- dopuszcza się reklamy wielkoformatowe
urządzenia techniczne:
- w niezbędnym zakresie
zieleń : - zagospodarowanie zielenią urządzoną

2. Symbolami 3UT,MT ; 4UT oznacza się tereny o funkcji usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego i rekreacji.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-turystyczna, obiekty o funkcji hotelowej, urządzenia sportowo-rekreacyjne.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.

Ustala się:
a. możliwość realizacji zabudowy w zakresie usług hotelowych, gastronomicznych, obsługi ruchu turystycznego /wypożyczalnie sprzętu sportowego, punkt informacyjno-medyczny, infrastruktura sanitarna itp./.
b. realizację urządzeń w zakresie funkcji usługowej z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.);
c. możliwość realizacji urządzeń sportowych;
d. zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych.
Nakazuje się:
a. stosowanie rozwiązań architektonicznych z dbałością o detal i formę;
b. zorganizowaną zbiórkę odpadów i zapewnienie systematycznego wywozu śmieci;
c. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni publicznej:

linia zabudowy:
- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

obiekty małej architektury:
- terenowe urządzenia użytkowo-rekreacyjne,
nośniki reklamowe:
- dopuszcza się reklamy wielkoformatowe
urządzenia techniczne:
- w niezbędnym zakresie
zieleń : - zagospodarowanie zielenią urządzoną

maksymalna wysokość zabudowy: - 3 kondygnacje nadziemne - nie więcej niż 12,0m

3. Symbolami 5U oznacza się tereny o funkcji usługowej o charakterze publicznym.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa o charakterze publicznym /straż pożarna/.
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi inne /nieuciążliwe/.

Ustala się:
a. zachowanie istniejących obiektów w zakresie funkcji usług publicznych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz realizację nowej zabudowy;
b. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni publicznej:

linia zabudowy:
- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

maksymalna wysokość zabudowy: - 3 kondygnacje nadziemne - nie więcej niż 10,0m
wskaźniku powierzchni zabudowy:
- maks. 40%
udział powierzchni biologicznie czynnej: - minim. 20 %
obiekty małej architektury:
- terenowe urządzenia użytkowo-rekreacyjne,
nośniki reklamowe:
- zakaz umieszczania reklam wielkoformatowych
tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: - zakaz lokalizacji

urządzenia techniczne:
- w niezbędnym zakresie
zieleń: - zagospodarowanie zielenią urządzoną

c. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury, miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

4. Symbolami 6UT,US,KS,Z oznacza się teren o funkcji usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego, sportu i rekreacji wraz z obsługą komunikacji samochodowej .
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-turystyczna, obiekty o funkcji hotelowej, urządzenia i obiekty sportowo-rekreacyjne, dojazdy i parkingi oraz zieleń urządzona.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.

Ustala się:
a. możliwość lokalizacji obiektu hotelowo-gastronomicznego (na maksymalnie 100 miejsc konsumpcyjnych) wraz z urządzeniami i obiektami sportowo-rekreacyjnymi (basen, sauna, solarium, kort tenisowy) itp.;
b. lokalizację strefy obsługi komunikacji samochodowej (dojazd, parking) w pasie do 100 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej;
c. zachowanie n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy -nieprzekraczalna:
- 100m od linii rozgraniczającej drogi krajowej

nośniki reklamowe:
- dopuszcza się reklamy wielkoformatowe
urządzenia techniczne:
- w niezbędnym zakresie
zieleń : - zagospodarowanie zielenią urządzoną o charakterze parkowym jako założenie parkowo - rekreacyjne
udział powierzchni biologicznie czynnej: - 70%
maksymalna powierzchnia przeznaczona do zabudowy: 1 500m2
maksymalna wysokość zabudowy:
- 3 kondygnacje nadziemne (z poddaszem użytkowym),
- 12,0 m
charakterystyka obiektów:
- zastosowanie materiałów budowlanych takich jak: rodzimy kamień wapienny, dachówka ceramiczna, drewno zgodnie z zasadami ustalonymi przez Dyrekcję Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

d. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- tereny upraw polowych, łąki, pastwiska
Zakazuje się:
- lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

 

 

 

§ 10.

Tereny zainwestowane - mieszkaniowe, rekreacyjne.

1. Symbolem 1MN,MT oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji indywidualnej i pensjonatowej , usługi nieuciążliwe /handel, gastronomia, rzemiosło/ , zieleń urządzona.

Ustala się:
a. realizację zabudowy oraz zachowanie obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy: - budynki mieszkalne lub rekreacyjne w I-szej linii zabudowy, obiekty gospodarcze - II linia zabudowy;
- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy :
- mieszkaniowej - 18,0m;
- pensjonatowej - 22,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy:
- mieszkaniowej - 1000,0m2
- pensjonatowej - 2000, 0m2

forma zabudowy: - wolnostojąca
- ponadto zabudowa rekreacji indywidualnej powinna nawiązywać formą i gabarytami do zabudowy jednorodzinnej - zakaz realizacji obiektów drewnianych o w/w funkcji o powierzchni użytkowej mniejszej niż 50m2

wskaźnik powierzchni
zabudowy:
- maks. 25%
udział powierzchni
biologicznie czynnej: - minim. 40 %

maksymalna wysokość zabudowy: - mieszkaniowej: 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

- pensjonatowej: 3 kondygnacje nadziemne (2 kondygnacje + poddasze użytkowe) nie więcej niż 12,0m

maksymalna długość elewacji frontowej: - mieszkaniowej - 12,0 m;
- pensjonatowej - 16,0 m;

forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy - symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: czterospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- - pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

b. dopuszcza się podział na działki umożliwiające zabudowę w II-giej linii, przy zachowaniu w/w parametrów kształtowania przestrzeni,
c. dopuszcza się realizację usług w ramach zabudowy pensjonatowej;
d. możliwość prowadzenia działalności usługowej w granicach działki (obiekt mieszkalno-usługowy) przy:
- zapewnieniu w granicach działki miejsc parkingowych w niezbędnym zakresie
- zachowaniu formy obiektu w charakterze zabudowy jednorodzinnej;
- ograniczeniu uciążliwości działalności usługowej do granic działki;

d. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

2. Symbolami 2MN,MT/ZL oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacyjno-turystycznej .
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i rekreacyjno-turystycznej.
Przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Ustala się:
a. realizację zabudowy i zachowanie obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym a także przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: - obiekty mieszkalne w pierwszej linii zabudowy, obiekty gospodarcze w drugiej linii zabudowy;
- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej:
- 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej :
1000,0m2
forma zabudowy:
- wolnostojąca lub bliźniacza;
wskaźnik powierzchni zabudowy:
- maks. 25%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minim. 40 %
maksymalna wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
maksymalna długość elewacji frontowej:
- dla wolnostojącej: 12,0 m;
- dla bliźniaczej: 16,0 m
forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

b. nakaz realizacji zabudowy w sposób umożliwiający zachowanie istniejącego zadrzewienia ;
c. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- istniejąca zieleń o charakterze leśnym.
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

3. Symbolem 3MN,MT ; 4MN,MT oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji indywidualnej i pensjonatowej, zieleń urządzona.

Ustala się:
a. realizację zabudowy oraz zachowanie obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym przy zachowaniu parametrów i wskaźników jej kształtowania -patrz pkt 2
b. zachowanie istniejącej zabudowy siedliskowej z możliwością modernizacji;
c. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenu:
- uprawy polne, ogrodnicze;

4. Symbolem 5ML oznacza się tereny o zabudowy rekreacji indywidualnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa rekreacji indywidualnej.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.

Ustala się:
a. realizację zabudowy oraz zachowanie obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym przy zachowaniu parametrów i wskaźników jej kształtowania:
zapewnienie dojazdu do drogi publicznej: - zachowanie minimalnej szerokości wolnej od zabudowy w ciągach komunikacji wewnętrznej /pomiędzy ogrodzeniami/ -5m

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy rekreacyjnej:
- 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy rekreacyjnej:
- 1000m2
forma zabudowy: - wolnostojąca,

wskaźnik powierzchni zabudowy:
- maks. 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minim. 40 %
maksymalna wysokość zabudowy: - 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 8,0 m

maksymalna długość elewacji frontowej:
- 6,0mm
geometria dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy,
- kalenica równoległa do linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- - pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

układ zabudowy: - kalenica prostopadle do osi drogi wewnętrznej

b. zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej:
c. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- uprawy polne, ogrodnicze;

5. Symbolem 6MN oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe a w szczególności /handel, gastronomia, rzemiosło/ , zieleń urządzona.

Ustala się:
a. realizację nowej zabudowy oraz zachowanie obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym przy zachowaniu parametrów i wskaźników jej kształtowania -patrz pkt 2
b. zachowanie istniejącej zabudowy siedliskowej;
c. lokalizację zabudowy w odległości 20,0m od kompleksu zieleni leśnej;

6. Symbolami 7MN,RM,U ; 8MN,RM,U ; 9MN,RM,U ; 10MN,RM,U oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa, mieszkaniowo- usługowa oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.

Ustala się:
a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz realizację nowej zabudowy przy zachowaniu parametrów i wskaźników kształtowania:

linia zabudowy: - budynki mieszkalne lub rekreacyjne w I-szej linii zabudowy, obiekty gospodarcze - II linia zabudowy;
przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy :
- 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy:
- 1000,0m2

forma zabudowy: - wolnostojąca

wskaźnik powierzchni zabudowy:
- maks. 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minim. 40 %
maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

maksymalna długość elewacji frontowej:
- 12,0 m;

forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy - symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: czterospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

b. dopuszcza się podział na działki umożliwiające zabudowę w II-giej linii, przy zachowaniu w/w parametrów kształtowania przestrzeni,
c. dopuszcza się realizację usług w ramach zabudowy mieszkaniowej;
d. możliwość prowadzenia działalności usługowej w granicach działki (obiekt mieszkalno-usługowy lub usługowy) przy:
- zapewnieniu w granicach działki miejsc parkingowych w niezbędnym zakresie
- zachowaniu formy obiektu w charakterze zabudowy jednorodzinnej;
- ograniczeniu uciążliwości działalności usługowej do granic działki;

e. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- użytkowanie rolnicze, zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

7. Symbolem 11MN,U oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowo- mieszkaniowa oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa siedliskowa.

Ustalenia się - patrz pkt 6.

8. Symbolem 12MN,U oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługowo- mieszkaniowa oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa siedliskowa.

Ustala się:
a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz realizację nowej zabudowy przy zachowaniu parametrów i wskaźników kształtowania - patrz pkt 6.
b. w przypadku podziału i ponownego scalania działek pod funkcję budowlaną zachowanie w/w parametrów działki;
c. zapewnienie dróg dojazdowych o szerokości pomiędzy ogrodzeniami min.8,0 m
d. dopuszcza się realizację usług w ramach zabudowy mieszkaniowej;
e. możliwość prowadzenia działalności usługowej w granicach działki (obiekt mieszkalno-usługowy lub usługowy) przy:
- zapewnieniu w granicach działki miejsc parkingowych w niezbędnym zakresie
- zachowaniu formy obiektu w charakterze zabudowy jednorodzinnej;
- ograniczeniu uciążliwości działalności usługowej do granic działki;

9. Symbolem; 13MN,MT ; 14MN,MT oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji indywidualnej .

Ustala się:
a. realizację zabudowy oraz zachowanie obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym przy zachowaniu parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy: - budynki mieszkalne lub rekreacyjne w I-szej linii zabudowy, obiekty gospodarcze - II linia zabudowy;
- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy :
- mieszkaniowej - 22,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy:
- 1500,0m2

forma zabudowy: - wolnostojąca;
- zabudowa rekreacyjna o formie zabudowy mieszkaniowej /zakaz realizacji domów rekreacyjnych poniżej 70m2 pow. zab./

wskaźnik powierzchni zabudowy:
- maks. 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minim. 40 %
maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

maksymalna długość elewacji frontowej: - mieszkaniowej - 12,0 m;

forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy - symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: czterospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

10. Symbolami 15MNr,MTr ; 16MNr,MTr oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej o podwyższonym standardzie powierzchniowym nieruchomości.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna "rezydencjalna" oraz pensjonatowa
Przeznaczenie dopuszczalne: formy zieleni urządzonej.

Ustala się:
a. zachowanie istniejących obiektów budowlanych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz realizację nowej zabudowy przy zachowaniu parametrów i wskaźników kształtowania:
linia zabudowy:
- zgodnie z przepisami odrębnymi
minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy:
- 22,0m

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy:
- 2000,0m2
forma zabudowy:
- wolnostojąca
wskaźnik powierzchni zabudowy:
- maks. 20%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minim. 60 %
maksymalna wysokość zabudowy: - 3 kondygnacje nadziemne (2 kondygnacje + poddasze użytkowe) nie więcej niż 12,0m

maksymalna długość elewacji frontowej:
- 14,0 m;

forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy - symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

b. zasady podziału i scalania działek:
- zachowanie istniejącego kierunku granic nieruchomości;
- parametry uzyskanych w wyniku podziału nieruchomości - jak wyżej.
c. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- użytkowanie rolnicze, zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

11. Symbolami 17RM,MN oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna.
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe /handel, gastronomia, rzemiosło, agroturystyka/ , zieleń urządzona.

Ustala się:
a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym
b. realizację nowej zabudowy w zakresie funkcji mieszkaniowej i zagrodowej przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: - przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej wzdłuż drogi publicznej;
- obiekty mieszkalne w pierwszej linii zabudowy, obiekty gospodarcze w drugiej linii zabudowy;
- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej:
- 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej :
700,0m2
forma zabudowy:
- wolnostojąca lub bliźniacza;
wskaźnik powierzchni zabudowy:
- maks. 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minim. 40 %
maksymalna wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
maksymalna długość elewacji frontowej:
- dla wolnostojącej: 12,0 m;
- dla bliźniaczej: 16,0 m
forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

c. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- użytkowanie w sposób dotychczasowy.

12. Symbolami 18MN,MT,RM ; 19MN,MT,RM ; 20MN,MT,RM oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy rekreacji indywidualnej lub wprowadzenie funkcji agroturystycznej do istniejących gospodarstw.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacji indywidualnej i agroturystyczna.

Ustala się:
a. realizację zabudowy oraz zachowanie obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym przy zachowaniu parametrów i wskaźników jej kształtowania:

linia zabudowy: - budynki mieszkalne lub rekreacyjne w I-szej linii zabudowy, obiekty gospodarcze - II linia zabudowy;
- przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy :
- mieszkaniowej - 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy:
- 1000,0m2

forma zabudowy: - wolnostojąca

wskaźnik powierzchni zabudowy:
- maks. 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej: - minim. 40 %
maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m

maksymalna długość elewacji frontowej:
- mieszkaniowej - 12,0 m;

forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy - symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: czterospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

b. zachowanie istniejącej zabudowy siedliskowej i możliwość przekształcenia jej w gospodarstwo agroturystyczne;

13. Symbolami 21RM,MN ; 22RM,MN ; 23RM,MN ; 24RM oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna.
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi nieuciążliwe a w szczególności /handel, gastronomia, rzemiosło/ , zieleń urządzona.

Ustala się:
a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym
b. realizację nowej zabudowy w zakresie funkcji przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: - przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej wzdłuż drogi publicznej, przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;

- obiekty mieszkalne w pierwszej linii zabudowy, obiekty gospodarcze w drugiej linii zabudowy;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej:
- 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej :
700,0m2
forma zabudowy:
- wolnostojąca lub bliźniacza;
wskaźnik powierzchni zabudowy:
- maks. 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minim. 40 %
maksymalna wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
maksymalna długość elewacji frontowej:
- dla wolnostojącej: 12,0 m;
- dla bliźniaczej: 16,0 m
forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

c. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- użytkowanie w sposób dotychczasowy.

 

 

 

 

§ 11.

Tereny wolne od zabudowy, rolnicze, tereny zieleni nieurządzonej.

1. Symbolami 1R ; 2R ; 3R ; 4R ; 5R ; 6R ; 7R ; 8R ; 9R oznacza się tereny rolnicze.

Przeznaczenie podstawowe: użytkowanie rolnicze, uprawy polowe, łąki, pastwiska;
Przeznaczenie dopuszczalne: uprawy ogrodnicze; zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Ustala się:
a. użytkowanie rolnicze terenu
b. zachowanie i realizacja zieleni śródpolnej;
c. dopuszcza się zachowanie, modernizację, rozbudowę oraz wymianę kubatury istniejących obiektów budowlanych w ramach zabudowy o charakterze zagrodowym przy zachowaniu n/w parametrów;

maksymalna wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe, nie więcej niż 10,0m
maksymalna długość elewacji frontowej budynku mieszkalnego:
- 12,0 m;
forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do elewacji frontowej
- kąt nachylenia połaci od 15° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne

d. zakaz realizacji nowej zabudowy o innej funkcji niż związanej z produkcją rolniczo-ogrodniczą;

2. Symbolem 1Zw oznacza się tereny zieleni wzdłuż cieków wodnych tworzących ciągi ekologiczne.
Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne: tereny zieleni nadbrzeżnej, ochrona roślinności ciągów ekologicznych.

Ustala się:
a. zachowanie i ochrona zieleni nadbrzeżnej;
b. możliwość realizacji i modernizacji urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową;
c. zakaz realizacji zabudowy;

3. Symbolami 2Z oznacza się tereny zieleni, otwarte.
Przeznaczenie podstawowe: tereny otwarte, zieleń śródpolna, uprawy rolne;

Ustala się:
- zachowanie terenów wolnych od zabudowy;
- możliwość prowadzenia gospodarki rolnej;
- dopuszczenie użytkowania terenów w sposób sportowo - rekreacyjny z możliwością realizacji urządzeń w niezbędnym zakresie;
- zakaz realizacji budynków;
- realizacja urządzeń infrastruktury w niezbędnym zakresie;

4. Symbolami 3ZL ; 4ZL ; 5ZL ; 6ZL ; 7ZL ; 8ZL ; 9ZL oznacza się tereny zieleni leśnej.
Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni wysokiej, leśnej, kompleksy leśne.

Ustala się:
a. zachowanie zieleni o charakterze leśnym;
b. prowadzenie gospodarki leśnej;
c. zakaz realizacji zabudowy;
d. realizacja urządzeń infrastruktury w niezbędnym zakresie

5. Symbolami 10ZLd ; 11ZLd ; 12ZLd ; 13ZLd ; 14ZLd ; 15ZLd ; 16ZLd ; 17ZLd oznacza się tereny zieleni leśnej, uzupełnienie kompleksów leśnych.
Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni leśnej.

Ustala się:
a. pokrycie terenów zielenią o charakterze leśnym;
b. zachowanie zieleni o charakterze leśnym;
c. prowadzenie gospodarki leśnej;
d. zakaz realizacji zabudowy;
e. możliwość realizacji urządzeń infrastruktury w niezbędnym zakresie;

6. Symbolami 18ZL ; 19ZL ; 20ZL ; 21ZL ; 22ZL ; 23ZL ; 24ZL ; 25ZL; 26ZL oznacza się tereny zieleni leśnej, kompleksy leśne.

Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni leśnej, kompleksy leśne.

Ustala się:
a. zachowanie zieleni o charakterze leśnym;
b. prowadzenie gospodarki leśnej;
c. zakaz realizacji zabudowy;
d. możliwość realizacji urządzeń infrastruktury w niezbędnym zakresie;

 

 

 

 

§ 12.

Tereny urządzeń infrastruktury.

1. Symbolami 1W ;2W oznacza się tereny urządzeń lub budowli infrastruktury wodociągowej.

Ustala się:
zachowanie istniejących budynków i budowli lub urządzeń wodociągowych z możliwością ich modernizacji.

 

 

 

 

§ 13.

 

 

Tereny dróg.
Drogi publiczne.


1. 1KDGP2x2 - projektowany odcinek drogi. Zakłada się klasę drogi: główna ruchu przyspieszonego dwujezdniowa dwupasowa (GP2x2). Szerokość w liniach rozgraniczających - min.50,0 m.

2. 2KDGP2x2 - projektowany do przebudowy odcinek drogi kategorii: krajowa o numerze 78. Zakłada się klasę drogi: główna ruchu przyspieszonego dwujezdniowa dwupasowa (GP2x2). Szerokość w liniach rozgraniczających - min.50 m.

3. 1KDG1x2 - istniejący odcinek drogi kategorii: krajowa o numerze 78. Zakłada się klasę drogi: główna jednojezdniowa dwupasowa (G1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających - min.25 m.

4. 1KDZ1x2 - istniejący odcinek drogi kategorii: powiatowa o numerze S1709 (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: zbiorcza jednojezdniowa dwupasowa (Z1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających - min.20 m.

5. 1KDL1x2 - istniejący odcinek drogi kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: lokalna jednojezdniowa dwupasowa (L1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających - min.15 m.

6. 2KDL1x2 - projektowany do przebudowy odcinek drogi kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: lokalna jednojezdniowa dwupasowa (L1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających - min.15 m.

7. 3KDL1x2 - projektowany do przebudowy odcinek drogi kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: lokalna jednojezdniowa dwupasowa (L1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających - min.12 m.

8. 1KDD - projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

9. 2KDD - projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

10. 3KDD - projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

11. 4KDD - projektowana droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

12. 5KDD - projektowany do przebudowy odcinek drogi kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

Drogi wewnętrzne.

1. Projektowane drogi wewnętrzne pokazano na rysunku planu jako zasadę obsługi terenów w tym zakresie.

 

 

§ 14.

Ustalenia pozostałe dotyczące całego obszaru planu

1. Nie określa się terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Ustala się maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych do 2000m2.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§ 15.

Dla terenów oznaczonych symbolami U, UT, MN, RM, ML, MNr, MTr, MT/ZL, MT ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w obszarze objętym planem w wysokości 25%. Dla pozostałych terenów stawka ta wynosi 0%.

 

 

 

§ 16.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .
 

 

 

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-01-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-03-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2007-05-25

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2007-05-25

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2007-05-25

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2007-03-27

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2007-03-26

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2007-03-22

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: