Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2018- 2023

Wyświetl stronę główną » Akty prawa miejscowego » Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2018- 2023

Rejestr uchwał stanowiących
akty prawa miejscowego kadencja 2018-2023

Rok 2021

Lp.  Nr i data
uchwały
Rady Gminy Kroczyce    
                                        
               w sprawie                                                             
Ogłoszenie
uchwaly
w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
Data wejścia w życie uchwały
 1. 176/XXIV/2021 z dnia 2 lutego 2021r.. Poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 lutego 2021r. poz.  931

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 lutego 2021r.

 2. 177/XXIV/2021 z dnia 2 lutego 2021r. Zmiany Uchwały Nr 25/IV/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 lutego 2021r. poz.  932

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 lutego 2021r.

3. 178/XXIV/2021 z dnia 2 lutego 2021r. Zmiany Uchwały Nr 169/XXIII/2020 rady Gminy Kroczyce z dnia 14 grudnia 2020r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 lutego 2021r. poz.  933

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 lutego 2021r.

4. 179/XXIV/2021 z dnia 2 lutego 2021r. Zmiany uchwały o zatwierdzeniu Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 lutego 2021r. poz.  934

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 lutego 2021r.

5. 185/XXIV/2021 z dnia 2 lutego 2021r. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 lutego 2021r. poz.  935

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 lutego 2021r.

6. 186/XXIV/2021 z dnia 2 lutego 2021r. Określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Kroczyce jest organem prowadzącym Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 lutego 2021r. poz.  936

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 lutego 2021r.

7, 189/XXV/2021 z dnia 11 marca 2021r. W prawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2021r, poz. 1842

Wchodzi w życie z dniem podjęcia

8. 193/XXV/2021 z dnia 11 marca 2021r. W sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom e transakcjach handlowych przypadających Gminie Kroczyce lub jej jednostkom organizacyjnym Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2021r, poz. 1843

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 27 marca 2021r.

9. 195/XXVI/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r. W sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2021 rok. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. poz. 2846

Wchodzi w życie z dniem podjęcia

10. 199/XXVI/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r. W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Kroczyce w 2021 roku. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. poz. 2847

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 06 maja 2021r.

Rok 2020

Lp.  Nr i data
uchwały
Rady Gminy Kroczyce    
                                        
               w sprawie                                                             
Ogłoszenie
uchwaly
w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
Data wejścia w życie uchwały
 1. 105/XIV/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. Określenia planu doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020r. poz.  960 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 lutego 2020r.
 2. 108/XIV/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. Zmiany Uchwały nr 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020r. poz.  961 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 lutego 2020r.
 3. 109/XIV/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020r. poz.  962

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 lutego 2020r.

 4. 111/XIV/2020 z dnia 29 stycznia 2020r. Zmiany uchwały Nr 151/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 stycznia 2020r. poz.  963

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 lutego 2020r.

 5. 114/XV/2020 z dnia 27 lutego 2020r. Ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 marca 2020r. poz.  1799

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 marca 2020r.

 6. 116/XV/2020 z dnia 27 lutego 2020r. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Kroczyce oraz kreślenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 marca 2020r. poz.  1862

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 marca 2020r.

 7. 117/XV/2020 z dnia 27 lutego 2020r. Ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 marca 2020r. poz.  1863

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 marca 2020r.

 8. 118/XV/2020 z dnia 27 lutego 2020r. Ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 marca 2020r. poz.  1864

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 marca 2020r.

 9. 123/XVI/2020 z dnia 10 marca 2020r. Zmiany uchwały Nr 151/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 października 2014r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  13 marca 2020r. poz.  2369

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 28 marca 2020r.

10. 127/XVII/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Wprowadzenia w 2020 roku zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. poz.  3394 Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  tj.  28 kwietnia 2020r.
11. 130/XVII/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kroczyce w 2020 roku Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. poz.  3395

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 13 maja 2020r.

12. 131/XVII/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. poz.  3396

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 13 maja 2020r.

13. 132/XVII/2020 z dnia 27 kwietnia 2020r. Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach  wsparcia i mieszkaniach chronionych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. poz.  3397

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 13 maja 2020r.

14. 143/XX/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Kroczyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz.  6096

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 2 września 2020r.

15. 144/XX/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r.  Ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz.  6097 Wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.
16. 145/XX/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kroczyce w roku szkolnym 2020/2021 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz.  6098

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 2 września 2020r.

17. 147/XX/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r. Ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w gminnym Żłobku „Bajeczkowo” w Kroczycach oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz.  6099

Wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2020r.

18. 148/XX/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r. Nadanie statutu samorządowej jednostce budżetowej pod nazwą Gminny Żłobek „Bajeczkowo” w Kroczycach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz.  6100

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 2 września 2020r.

19. 152/XX/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18 sierpnia 2020r. poz.  6101

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 2 września 2020r.

20. 160/XXII/2020 z dnia 30 października 2020r.  Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 listopada 2020r. poz.  7721

Wchodzi w życie      z dniem           1 stycznia 2021r.

21. 161/XXII/2020 z dnia 30 października 2020r.  Ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 4 listopada 2020r. poz.  7722

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19 listopada 2020r.

22. 169/XXIII/2020 z dnia 14 grudnia 2020r. Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2020r. poz.  9097

Wchodzi w życie z dniem 

1 stycznia 2021r.
23. 170/XXIII/2020 z dnia 14 grudnia 2020r. Wyznaczenia obszaru, wielkości i granic aglomeracji Kroczyce  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2020r. poz.  9098

Wchodzi w życie      z dniem  

1 stycznia 2021r.

24. 171/XXIII/2020 z dnia 14 grudnia 2020r. Wprowadzenia zmian w uchwale Rady Gminy Kroczyce Nr 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15 grudnia 2020r. poz.  9099

Wchodzi w życie      z dniem  

1 stycznia 2021r.

Rok 2019

        Lp.  Nr i data
uchwały
Rady Gminy Kroczyce    
                                        
               w sprawie                                                             
Ogłoszenie
uchwaly
w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
Data wejścia w życie uchwały
   1. 24/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. Poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na 2019 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 5 luty 2019r. poz. 969

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20 luty 2019r.

2. 25/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. Poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  5 luty 2019r. poz. 970

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20 luty 2019r.

3. 32/V/2019 z dnia 27 marca 2019r. Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  1 kwietnia 2019r. poz. 2606

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 16 kwietnia 2019r.

4. 39/V/2019 z dnia 27 marca 2019r. Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Kroczyce określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  1 kwietnia 2019r. poz. 2608 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.
5. 40/V/2019 z dnia 27 marca 2019r. Ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  1 kwietnia 2019r. poz. 2609 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.
6. 41/V/2019 z dnia 27 marca 2019r. Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem  przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  1 kwietnia 2019r. poz. 2610 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.
7. 43/V/2019 z dnia 27 marca 2019r. Szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  4 kwietnia 2019r. poz. 2754 Wchodzi w życie z dniem podjęcia
8. 44/V/2019 z dnia 27 marca 2019r. Zmiany uchwały Nr  258/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kroczyce przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  1 kwietnia 2019r. poz. 2611

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 16 kwietnia 2019r.

9. 45/V/2019 z dnia 27 marca 2019r. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 1 kwietnia 2019r. poz. 2612 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.
10. 46/VI/2019 z dnia 23 kwietnia 2019r. Zmiany uchwały Nr  258/XXXVII/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 22 marca 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kroczyce przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 26  kwietnia 2019r. poz. 3372

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 11 maja 2019r.

11. 53/VII/2019 z dnia 17 czerwca 2019r. Określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy – pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia   25  czerwca 2019r. poz. 4552

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 10 lipca 2019r.

12. 64/IX/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. Zmian w uchwale Nr 177/XXV/2009 Rady Gminy Kroczyce z dnia 01 kwietnia 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustaleniu regulaminu określającego wysokość  oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne zastępstw, nagród i innych świadczeń socjalnych w tym przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30 sierpnia 2019r. poz. 5832 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019r.
13. 66/IX/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. Zmian w uchwale Nr 321/XLI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 2 września 2019r. poz. 5902

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17 września 2019r.

14. 77/XI/2019 z dnia 24 października 2019r. Nadania nazw ulic w miejscowości Siamoszyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  28 października 2019r. poz. 7085

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 12 listopada 2019r.

15. 82/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  28 listopada 2019r. poz. 7933 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2020r.
16. 83/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty podwyższonej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2019r. poz. 7934 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2020r.
17. 84/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. Zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2019r. poz. 7935 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2020r.
18. 85/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. Przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub które są wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położone na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2019r. poz. 7936 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2020r.
19. 86/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. Ryczałtowej stawki, terminu, trybu i częstotliwości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, dla których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2019r. poz. 7937 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2020r.
20. 87/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. Określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu ich składania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kroczyce oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2019r. poz. 7938 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2020r.
21. 88/XII/2019 z dnia 25 listopada 2019r. Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 listopada 2019r. poz. 7939

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 13 grudnia 2019r.

22. 90/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miejscowości Siedliszowice w Gminie Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 stycznia 2020r. poz. 20

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 stycznia 2020r.

23. 91/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 stycznia 2020r. poz. 21

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 stycznia 2020r.; z wyjątkiem §3 ust. 1 pkt 3 lit. g oraz  § 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 5 i 6 które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020r.

24. 92/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 stycznia 2020r. poz. 22

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 stycznia 2020r.; z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 oraz  § 2 ust. 2 pkt 7  które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020r.

25. 93/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 stycznia 2020r. poz. 23

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 stycznia 2020r.

26. 94/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Zmiany uchwały Nr 151/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 3 stycznia 2020r. poz. 24

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18 stycznia 2020r.

27. 95/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kroczyce w roku szkolnym 2019/2020 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2019r. poz.  9255

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 stycznia 2020r.

 

Rok 2018

Lp.         Nr i data
uchwały
Rady Gminy Kroczyce    
                                        
               w sprawie                                                             
Ogłoszenie
uchwaly
w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
Data wejścia w życie uchwały
   1. 14/III/2018 z dnia 21 grudnia  2018r. Budżetu Gminy Kroczyce na 2019 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 10 stycznia 2019r. poz. 285 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
2. 17/III/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2018r. poz. 8431 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj.15 stycznia 2019r.
3. 18/III/2018 z dnia 21 grudnia 2018r. Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 31 grudnia 2018r. poz. 8432 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15 stycznia 2019r.

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2021-05-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2021-05-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-07-22

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-07-22

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-06-02

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-06-02

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-05-25

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-05-25

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-05-25

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-05-25

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-05-25

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: