Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Uchwała: 25/III/2006, z dnia: 29 grudnia 2006 r.

Wyświetl stronę główną » Uchwały III sesji Rady Gminy Kroczyce » Uchwały » UCHWAŁY KADENCJA 2006-2010 » Uchwała: 25/III/2006, z dnia: 29 grudnia 2006 r.

Uchwała numer: 25/III/2006.

Z dnia: 29 grudnia 2006 r..

W sprawie: w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na rok 2007. .

Uchwała Nr 25/III/2006
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 29 grudnia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kroczyce na rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Gminy Kroczyce
uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 12.422.312 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2
1.    Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.282.967 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2.    Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2007 roku).

§ 3
1.    Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 139.345 zł. przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
2.    Przychody budżetu w wysokości 128.445 zł., rozchody w wysokości 267.790 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)    ogólną w wysokości                                                      - 120.000 zł,

§ 5
1.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5              zł. 1.910.144.
2.    Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 - zł. 8.020.

§ 6
1.    Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.    Ustala się wydatki w kwocie 12.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7
1.    Plan przychodów i kosztów  dla dochodów Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach:     przychody     - 928.500 zł;
koszty     - 928.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8
1.    Dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach:
1)    z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków                - 100.847,50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
2.    Dotacje podmiotowe dla:
1)    Gminnej Biblioteki Publicznej na łączną kwotę             -   90.510 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
3.    Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 15.000 zł, zgodnie załącznikiem nr 11.

§ 9
1.    Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)    przychody     - 16.000 zł,
2)    wydatki     - 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10
Limity zobowiązań z tytułu  kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)    sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu   - w kwocie 800.000 zł;
2)    spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów  - w kwocie 267.790 zł.

§ 11
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)    zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
2)    dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

                                                   Przewodniczący Rady
                                                      Gminy Kroczyce
                                                       Wanda Karoń


Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2007-03-06

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2007-03-02

Dodanie załącznika/ załączników - Zbigniew Welon

2007-02-21

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: