Artykuł pochodzi ze strony: www.kroczyce.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/1238

Uchwała: 242/XXXVIII/2010, z dnia: 30 czerwca 2010 r.

Uchwała numer: 242/XXXVIII/2010

Z dnia: 30 czerwca 2010 r.

W sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

Uchwała nr 242/XXXVIII/2010
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 30 czerwca 2010 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1519 z późn. zm.)

 

 

Rada Gminy Kroczyce
- uchwala -

 

 

 

 

§ 1.

 

 

Wyrazić zgodę na przejęcie w drodze darowizny na własność Gminy Kroczyce od Państwa Janiny i Antoniego Cieleckich nieruchomość o pow. 0,1934 ha nr działki 550/49 położonej w Kroczycach Starych zapisanej w księdze wieczystej CZ1M/00010054/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Myszkowie.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.