Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczycesobota, 25 stycznia 2020 r.

imieniny: Miłosz, Paweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

ZMIANY DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY1

Strona główna » Regulamin » ZMIANY DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY1

Zarządzenie nr 7/2008
Wójta Gminy Kroczyce
z dnia 08 luty 2008 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kroczyce
zatwierdzonego Zarządzeniem Wójta Gminy Kroczyce z dnia 17.07.2006 r.

    Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Zarządzam, co następuje:

§ 1.
W rozdziale III w § 7 ust. 1 niniejszego regulaminu pkt. 5 zastępuje się wyrazami:
-    „Referat ds. Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji”
-    rozdział III § 7, ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie: „Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych”

§ 2.
-    Rozdział III, § 7 ust. 2 pkt. V otrzymuje brzmienie: „Referat ds. Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji”.
-    Kierownik referatu
-    Inspektor ds. Kultury, Zdrowia, Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Promocji Gminy,
-    Inspektor ds. działalności gospodarczej, informacji i informatyki,
-    Stanowisko ds. przygotowania, koordynacji, pozyskiwania, wydatkowania i rozliczania środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł.

§ 3.
W rozdziale III § 8 dopisuje się pkt. 5, który otrzymuje brzmienie: „Pracą referatu ds. Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji” kieruje Kierownik referatu.

§ 4.
W § 8 ust. 3 skreśla się wyrazy: „Kultury, Oświaty i Zdrowia”.
W rozdziale III § 7 ust. 2 pkt. III skreśla się ppkt. 5

§ 5.
W § 23 w nazwie referatu skreśla się wyrazy: „Kultury, Oświaty i Zdrowia”.
W § 23 na str. 16 skreśla się wyrazy: „w zakresie kultury, oświaty, zdrowia, PA, promocji gminy” – pkt. od 87 do 112.

§ 6.
W § 24 skreśla się wyrazy: z zakresu działalności gospodarczej – pkt. od 83 do 90 oraz skreśla się wyrazy: w zakresie stanowiska ds. informacji i informatyki – Administrator Systemu – pkt od 91 do 102.


§ 7.
-    § 26 otrzymuje brzmienie: „Do zadań referatu ds. Zamówień Publicznych, Integracji Europejskiej, Informatyki i Promocji należy:
I. W zakresie zamówień publicznych i integracji europejskiej:
1.    Prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych dotyczących Urzędu Gminy oraz w szczególnych przypadkach także innych jednostek organizacyjnych gminy.
2.    Sporządzanie wniosków o pozyskanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł.
3.    Wypełnianie obowiązków wynikających z zawartych umów o dofinansowanie projektów z wyłączeniem obowiązków wykonywanych przez Inspektora nadzoru oraz Referat finansów.
4.    Organizowanie konkursów na dotacje dla organizacji pożytku publicznego.
5.    Koordynowanie zadań związanych z uczestnictwem Gminy w stowarzyszeniu „Perła Jury” (Leader+)
6.    Koordynowanie i nadzór nad przebiegiem realizacji inwestycji, a w szczególności nad:
-    terminami wynikającymi z umów
-    obowiązkami umownymi
-    przygotowanie, nadzór, koordynacja i rozliczanie ewentualnych umów dodatkowych w ramach kosztów ogólnych inwestycji (np. promocja, nadzór inwestorski).
7.    Pozyskiwanie, monitoring, sprawozdawczość innych dostępnych środków pozabudżetowych (np. MEN, konkurs przedsięwzięć odnowy wsi – Urząd Marszałkowski itp.)
8.    Pozyskiwanie, monitoring, sprawozdawczość środków WFOŚiGW w katowicach
9.    Działania związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji tj. planowanie etapów, kosztów, nadzór nad przygotowaniem niezbędnej dokumentacji (np. kosztorysy, projektu, przedmiary itp.)

II. W zakresie działalności gospodarczej, informacji i informatyki:
1.    Ewidencjonowanie działalności gospodarczej.
2.    Wydawanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej.
3.    Wydawanie decyzji odmownych ewidencji działalności gospodarczej.
4.    Wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
5.    Regularna korespondencja dotycząca ewidencji działalności gospodarczej.
6.    Sporządzanie sprawozdań półrocznych i rocznych z ilości dokonanych wpisów i wykreśleń z ewidencji działalności gospodarczej.
7.    Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
8.    Wydawanie wypisów z zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
9.    Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie czynności związanych z wprowadzaniem zmian dotyczących sprzętu komputerowego oraz prawidłowego działania systemów informatycznych.
10.    Koordynowanie inwestycji związanych ze sprzętem komputerowym, opieka i koordynowanie problemów eksploatacyjnych i serwisowych sprzętu komputerowego Urzędu.
11.    Administracja systemami informatycznymi Urzędu, z wyłączeniem systemów autorskich obsługiwanych poprzez firmy zewnętrzne współpracujących na podstawie umów z Urzędem.
12.    Monitorowanie wydajności systemów informatycznych, wnioskowanie o dokonanie niezbędnych inwestycji związanych z zakupem i modernizacją sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych.
13.    Współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie usług informatycznych i internetowych dla Urzędu.
14.    Opieka nad serwisem www Urzędu Gminy Kroczyce.
15.    Opieka, obsługa i bieżąca aktualizacja informacji, które winny być zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kroczyce.
16.    Prowadzenie dokumentacji związanej z licencjonowaniem oprogramowania zakupionego dla Urzędu.
17.    Pomoc techniczna w zakresie komputeryzacji dla pracowników Urzędu.
18.    Współpraca z operatorami w sprawach telefonicznych i teleinformatycznych.
19.    Administracja bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
20.    Inne prace zlecone przez Wójta Gminy

III. W zakresie kultury, oświaty, zdrowia, PA i promocji gminy:
1.    Przygotowywanie i nadzorowanie przebiegu imprez kulturalnych, wydawanie decyzji w sprawie organizacji imprez masowych.
2.    Gospodarowanie funduszem kultury.
3.    Współpraca z instruktorami ko.
4.    Współdziałanie z organizacjami społecznymi w rozwoju KFSiT oraz udzielanie pomocy tym organizacjom w zakresie organizowania i rozwijania działalności.
5.    Sprawowanie nadzoru nad obiektami sportowymi, turystycznymi i kulturalnymi, koordynowanie ich wykorzystania oraz określania w przypadkach spornych zasad udostępniania tych obiektów.
6.    Koordynacja, nadzór i kontrola przygotowań i przebiegu sezonu turystycznego.
7.    Inicjowanie działań zmierzających do rozwoju społecznego, ruchu kulturowego, zapewnienie pomocy miejscowym twórcom ludowym, udzielanie pomocy w organizowaniu imprez artystycznych i kulturalnych, wystaw i innych imprez społeczno-kulturalnych.
8.    Organizacja prowadzenia kroniki gminy.
9.    Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną.
10.    Współpraca z KGW, stowarzyszeniami i związkami sportowymi oraz kulturalnymi.
11.    Organizowanie świąt i uroczystości gminnych.
12.    Prowadzenie rejestru instytucji upowszechniającej kulturę, dla których organem założycielskim jest gmina, prowadzenie spraw związanych z kategoryzacją i rejestracją obiektów turystycznych jak również agroturystycznych.
13.    Koordynowanie działalności organizacji i instytucji których celem jest ochrona zdrowia.
14.    Współdziałanie z gminnymi placówkami służby zdrowia na terenie gminy.
15.    Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
16.    Załatwianie spraw związanych z czasem pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.
17.    Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz naliczanie opłat z tym związanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18.    Określanie zgodności usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Gminy.
19.    Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
20.    Organizowanie i obsługa realizacji zadań przez gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych.
21.    Prowadzenie spraw z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej.
22.    Pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładu społecznej służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia.
23.    Przygotowywanie informacji, materiałów, opracowań i wydawanie materiałów promujących gminę.
24.    Współpraca w zakresie promocji z organizacjami społecznymi i gospodarczymi działającymi na terenie gminy.
25.    Działalność informacyjno-wydawnicza.
26.    Współpraca z mediami.

§ 8.
Zmienia się załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego Zarządzeniem nr 39/2007 z dnia 07.08.2007 r. określającym strukturę organizacyjną Urzędu Gminy.

§ 9.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Z-cy Wójta.

§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2008-02-08 11:09:57.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2008-02-08 11:09:57.
czytano: 2029 razy, id: 719
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2008-02-08
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2008-02-08
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015