Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczycepiątek, 29 maja 2020 r.

imieniny: Magdaleny, Teodozji

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Uchwała numer: 35/IV/2007

Z dnia: 24 stycznia 2007 r.

W sprawie: w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siamoszyce w gminie Kroczyce

 

UCHWAŁA Nr 35/IV/2007
RADY GMINY KROCZYCE
z dnia 24 stycznia 2007 roku

 

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Siamoszyce w gminie Kroczyce

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Kroczyce
uchwala:


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siamoszyce w gminie Kroczyce.

 

 

 

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

 

 

§ 1.
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siamoszyce w gminie Kroczyce zwany dalej planem obejmuje obszar położony w granicach sołectwa Siamoszyce, wyznaczony na mapie w skali 1:20 000 będącej załącznikiem graficznym do uchwały NR 82/VII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Siamoszyce w gminie Kroczyce.

 

2. Plan jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce", przyjętego uchwałą Rady Gminy Kroczyce Nr 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.


3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu nr 1 w skali 1:5 000 na mapie zasadniczej z uzupełnieniem mapą katastralną;
2) rysunek planu nr 2 w skali 1:2 000 na mapie zasadniczej z uzupełnieniem mapą katastralną - fragmenty dla obszarów zainwestowanych;
3) rysunek nr 3 w skali 1:5 000 - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
4) wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce;
5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
6) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

4. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia oznaczone graficznie w granicach terenu objętego planem:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) symbole literowe lub literowo-cyfrowe terenów opisujące ich przeznaczenie;
3) orientacyjne linie przebiegu sieci i lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej;
4) granice obszarów lub obiektów podlegających szczególnej ochronie lub stanowiące uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych:
a) obszary podlegające ochronie ze względu na dziedzictwo kulturowe;
b) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
c) orientacyjne przebiegi uskoków tektonicznych,
d) obszary o wysokim poziomie wód gruntowych,
e) obszar zagrożenia powodziowego;
5) inne oznaczenia o charakterze informacyjnym;

 

 

 

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy,
2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dla planu, o którym mowa w §1.
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki planu nr 1 w skali 1:5000 lub nr 2 w skali 1:2000, o którym mowa w § 1 ust. 2.
4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na wyznaczonym liniami rozgraniczenia terenie,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają przeznaczenie podstawowe,
6) zagospodarowaniu docelowym - należy przez to rozumieć końcowy efekt działań i przekształceń przestrzennych dla określonego terenu,
7) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym,
8) terenach otwartych - należy przez to rozumieć tereny, których funkcjonowanie związane jest głównie z zachowaniem walorów ekologicznych terenów niezabudowanych .
9) obiektach produkcyjnych, składowych - należy przez to rozumieć obiekty związane z którąkolwiek z wymienionych działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów;
10) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni nieruchomości gruntowej ogółem; /nie wlicza się obiektów gospodarczych użytkowanych na cele produkcji rolnej w zagrodach rolniczych/;
11) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni nieruchomości gruntowej posiadającej naturalną lub odtworzoną pokrywę glebową i powierzchnię cieków wodnych lub otwartych zbiorników wodnych (z wyłączeniem basenów kąpielowych, zbiorników przeciwpożarowych itp.) do powierzchni nieruchomości gruntowej ogółem;
12) minimalnej powierzchni działki - należy przez to rozumieć dolną granicę wartości określającej powierzchnię nieruchomości gruntowej, która może być przeznaczona pod zabudowę.
13) niekorzystne warunki fizjograficzne - należy przez to rozumieć warunki fizjograficzne niekorzystne dla realizacji zabudowy takie jak: wysoki poziom wód gruntowych, uskoki tektoniczne, zjawiska krasowe /zapadliska/, sufozja /wymywanie gruntów pylastych/, zagrożenie powodziowe.
14) reklamach wielkoformatowych - należy przez to rozumieć tablice reklamowe o powierzchni informacyjnej ponad 1,5 m2;
15) ) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność usługową której uciążliwość pozostaje na poziomie uciążliwości funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU PLANU

 

 

 

§ 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. Ustala się zakaz:
1). użytkowania terenów i obiektów niezgodnie z ich przeznaczeniem określonym w planie;
2). stosowania na elewacji i pokryciach dachowych obiektów budowlanych agresywnej kolorystyki dysharmonizującej z otoczeniem, za wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa;
3). stosowania tablic informacyjnych i reklamowych umieszczanych na budynkach, mogących deformować architekturę obiektu.
4). zabudowy w granicach działki poza przypadkami określonymi w prawie budowlanym i rozporządzeniach w tym zakresie;
5). lokalizacji budynków gospodarczych na froncie działek przylegających do dróg publicznych.

2. Ustala się nakaz:
1). realizowania oraz usytuowania budynków w obrębie nieruchomości wraz z innymi elementami zagospodarowania - jak ogrodzenia, zieleń i obiekty małej architektury, w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającej zabudowy.

 

 

 

§ 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1. Ustalenia dla obszarów objętych ochroną prawną.

 

 

 

1). Sołectwo Siamoszyce znajduje się w całości na terenie otuliny Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" - obszar chroniony zgodnie z Uchwałą WRN Nr XVI/70/82 z dnia 17 czerwca 1982 r. oraz Rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego nr 15/98 z dnia 22 czerwca 1998 r. (Dz.U. Woj.Częst. nr 10/98 poz.74) z późniejszymi zmianami oraz Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 1999 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 8/99, poz. 42).


2. Na terenie otuliny Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" , do czasu wprowadzenia w życie planu ochrony parku krajobrazowego i otuliny, ustala się:
1). zakazy:
a) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej;
b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
c) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
f) likwidowania, zasypywania i przekształcania starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
g) lokalizacji elementów zagospodarowania terenu i małej architektury kolidujących z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem.
h) wykonywania prac remontowych mających na celu utrzymanie lub wprowadzenie elementów niezgodnych z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem.
i) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi.
j) lokalizacji zabudowy poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
k). lokalizacji zabudowy zagrodowej w odległości mniejszej niż 20,0 m od ściany lasu oraz mniejszej niż 5,0 m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego, a także realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3,0 m od ściany lasu i mniejszej niż 2,0 m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego;
l) stosowania ogrodzeń uniemożliwiających wędró%3

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2007-03-14 13:27:48.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2007-03-14 13:27:48.
czytano: 2824 razy, id: 547
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-01-30
Aktualizacja
Zbigniew Welon

2017-10-23
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2017-03-10
Aktualizacja
Zbigniew Welon

2017-03-10
Aktualizacja
Zbigniew Welon

2007-04-04
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2007-03-27
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2007-03-14
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015