Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczycepiątek, 29 maja 2020 r.

imieniny: Magdaleny, Teodozji

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Uchwała numer: 267/XXXIV/2006

Z dnia: 23 października 2006 r.

W sprawie: w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogoszczyce w gminie Kroczyce

 

Uchwała Nr 267/XXXIV/2006
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 23 października 2006 r.

 

 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Dobrogoszczyce w gminie Kroczyce

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

Rada Gminy Kroczyce
uchwala:


miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogoszczyce w gminie Kroczyce.

 

 

 

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE

 

 

 

§ 1

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogoszczyce w gminie Kroczyce zwany dalej planem obejmuje obszar położony w granicach sołectwa Dobrogoszczyce, wyznaczony na mapie w skali 1:20 000 będącej załącznikiem graficznym do uchwały NR 69/VII/2003 z dnia 29 sierpnia 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Dobrogoszczyce w gminie Kroczyce.


2. Plan jest zgodny z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kroczyce", przyjętego uchwałą Rady Gminy Kroczyce Nr 8/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002r.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) rysunek planu nr 1 w skali 1:5 000 na mapie zasadniczej z uzupełnieniem mapą katastralną;
2) rysunek planu nr 2 w skali 1:2 000 na mapie zasadniczej z uzupełnieniem mapą katastralną - fragmenty dla obszarów zainwestowanych;
3) rysunek nr 3 w skali 1:5 000 - zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
4) wyrys ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kroczyce.
5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
6) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

4. W rysunku planu obowiązują następujące ustalenia oznaczone graficznie w granicach terenu objętego planem:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) symbole literowe lub literowo-cyfrowe terenów opisujące ich przeznaczenie;
3) orientacyjne linie przebiegu sieci i lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej;
4) granice obszarów lub obiektów podlegających szczególnej ochronie lub stanowiące uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych:
a) obiekty i obszary podlegające ochronie ze względu na dziedzictwo kulturowe;
b) orientacyjne przebiegi uskoków tektonicznych,
c) obszary o wysokim poziomie wód gruntowych,
d) obszar zagrożenia powodziowego;
5) inne oznaczenia o charakterze informacyjnym.

 

 

§ 2

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady,
2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dla planu, o którym mowa w §1 o ile z przepisu nie wynika inaczej,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki planu nr 1 w skali 1:5000 lub nr 2 w skali 1:2000, o którym mowa w § 1 ust. 2.
4) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które winno przeważać na wyznaczonym liniami rozgraniczenia terenie,
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
6) zagospodarowaniu docelowym - należy przez to rozumieć końcowy efekt działań i przekształceń przestrzennych dla określonego terenu,
7) terenie - należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyodrębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i opisany symbolem identyfikacyjnym,
8) terenach otwartych - należy przez to rozumieć tereny, których funkcjonowanie związane jest głównie z zachowaniem walorów ekologicznych terenów niezabudowanych i sąsiadujących terenów zabudowanych,
9) obiektach produkcyjnych, składowych - należy przez to rozumieć obiekty związane z którąkolwiek z wymienionych działalności (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, budownictwo oraz magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów;
10) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek powierzchni zabudowanej wszystkimi obiektami kubaturowymi do powierzchni nieruchomości gruntowej ogółem /nie wlicza się obiektów gospodarczych użytkowanych na cele produkcji rolniczej w zagrodach rolnych/;
11) minimalnej powierzchni działki - należy przez to rozumieć dolną granicę wartości określającej powierzchnię nieruchomości gruntowej, która może być przeznaczona pod zabudowę.
12) niekorzystne warunki fizjograficzne - należy przez to rozumieć warunki fizjograficzne niekorzystne dla realizacji zabudowy takie jak: wysoki poziom wód gruntowych, uskoki tektoniczne, zjawiska krasowe /zapadliska/, sufozja /wymywanie gruntów pylastych/, zagrożenie powodziowe.
13) reklamach wielkoformatowych - należy przez to rozumieć tablice reklamowe o powierzchni informacyjnej ponad 1,5 m2;
14) ) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć działalność usługową której uciążliwość pozostaje na poziomie uciążliwości funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2
USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE CAŁEGO OBSZARU PLANU

 

 

 

§ 3

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
1. Ustala się zakaz:
1). stosowania na elewacji i pokryciach dachowych obiektów budowlanych agresywnej kolorystyki dysharmonizującej z otoczeniem, za wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną zdrowia i bezpieczeństwa;
2). stosowania tablic informacyjnych i reklamowych umieszczanych na budynkach mogących deformować architekturę obiektu.
3). zabudowy w granicach działki poza przypadkami określonymi w prawie budowlanym i rozporządzeniach w tym zakresie.
4). lokalizacji budynków gospodarczych na froncie działek przylegających do dróg publicznych.

2. Ustala się nakaz:
1). realizowania oraz usytuowania budynków w obrębie nieruchomości wraz z innymi elementami zagospodarowania - jak ogrodzenia, zieleń i obiekty małej architektury, w dostosowaniu do cech lokalnego krajobrazu i otaczającej zabudowy.

 

 

 

§ 4

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1. Na terenie Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" i jego otuliny, do czasu wprowadzenia w życie planu ochrony parku krajobrazowego i otuliny, ustala się:

1). zakazy:
a) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i łowieckiej;
b) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
c) pozyskiwania do celów gospodarczych skał, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
d) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
f) likwidowania, zasypywania i przekształcania starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;
g) lokalizacji elementów zagospodarowania terenu i małej architektury kolidujących z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem.
h) wykonywania prac remontowych mających na celu utrzymanie lub wprowadzenie elementów niezgodnych z charakterem miejsca, miejscową tradycją lub krajobrazem.
i) umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi.
m) lokalizacji zabudowy poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
j) lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 20,0 m od ściany lasu oraz mniejszej niż 5,0 m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego, a także realizacji ogrodzeń w odległości mniejszej niż 3,0 m od ściany lasu i mniejszej niż 2,0 m od górnej krawędzi skarpy cieku wodnego;
k) stosowania ogrodzeń uniemożliwiających wędrówki drobnych zwierząt leśnych i polnych na terenach nie zainwestowanych: rolnych, zieleni otwartej oraz kompleksów zieleni chronionej i leśnej / ogrodzenie ażurowe, zakaz stosowania podmurówki /;
l) wycinania drzewostanu bez zgody właściwego organu gminy;
ł) wypalania roślinności i pozostałości roślinnych;
m) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, poza miejscami do tego wyznaczonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
n) składowania odpadów przemysłowych i niebezpiecznych oraz lokalizacji złomowisk.
o) zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza, ponad wielkości określone na podstawie odrębnych przepisów.
p) podejmowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
poza przypadkami, gdy przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wykaże, że wpływ ten nie występuje lub jest nieistotny.

2). nakazy:
a) zachowanie wartościowych elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych.
b) porządkowanie gospodarki ściekowej w tym podłączanie obiektów użytkowych do sieci kanalizacyjnej lub zastosowanie zbiorników bezodpływowych.
c) odbioru odpadów w systemie zorganizowanym zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zgodnie z ustaleniami gminnego planu gospodarki odpadami.
d) stosowania urządzeń do gromadzenia odpadów w miejscach i obiektach publicznych, na terenach rekreacyjno-sportowych, w miejscach intensywnego ruchu pieszego oraz gospodarstwach domowych z zapewnieniem ich wywozu na składowiska zorganizowane;
e) magazynowania odpadów tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
f) zachowania drożności korytarzy ekologicznych wzdłuż cieków wodnych;
g) cięcia pielęgnacyjne zadrzewień pasowych - wzdłuż dróg i pod liniowymi obiektami infrastrukturalnymi prowadzić pod nadzorem osób posiadających uprawnienia wojewódzkich służb konserwatorskich.
h) uporządkowanie terenu po zakończonej eksploatacji surowców mineralnych.
i). wykonywania badań geotechnicznych poprzedzających realizację budynków w obszarze o niekorzystnych warunkach fizjograficznych (uskoki tektoniczne, wysoki poziom wód gruntowych).

3). dopuszczenia:
a) lokalizacji urządzeń edukacji ekologicznej.
b) turystyczne użytkowanie terenów wolnych od zabudowy.
d) melioracje wodne po wykonaniu oceny oddziaływania na środowisko.

4). Ponadto na terenie Parku Krajobrazowego obowiązują:
a) zakazy:
- realizacji przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem RM z 24.09.2002 r. (Dz.U. 02.179.1490).
- wprowadzania barier architektonicznych utrudniających dostęp do obiektów uznanych za wartości obszaru.
- wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych;
- prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową;
- utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych;
- organizowania rajdów motorowych i samochodowych;
- wypełniania dołów pochodzenia antropogenicznego przy użyciu odpadów z wyjątkiem materiałów autochtonicznych wymienionych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r w sprawie katalogu odpadów w pozycjach nr: 010408 - skruszone skały, 010409 - odpadowe piaski i iły, 170504 - gleba i ziemia, w tym kamienie, 170506 - urobek z pogłębiania.

b) nakazy
- uzgadniania z właściwym organem ochrony przyrody warunków lokalizacji zabudowy zagrodowej;
- wykonywania oceny oddziaływania na środowisko następujących inwestycji:
- melioracje gruntu powyżej 20 ha,
- kotłownie o mocy powyżej 100 kW,
- kompleksy handlowe powiązane z miejscami parkingowymi dla więcej niż 50 samochodów,
- magazyny i hurtownie o powierzchni składowania powyżej 1000 m2,
- stacje paliw,
- parkingi o pojemności większej niż 50 samochodów,
- wioski rekreacyjne i wakacyjne,
- kampingi;

5). Zakazy, o których mowa w ust. 1 i 4, nie dotyczą:
a) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony parku krajobrazowego;
b) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
c) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
d) realizacji inwestycji celu publicznego (komunalnych ) dotyczących układu komunikacyjnego oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.

2. Ze względu na zróżnicowany poziom hałasu dopuszczalny dla poszczególnych rodzajów terenów /zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. (poz. 1841)/ określa się dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej -tereny oznaczone symbolami: MN,
- tereny zabudowy zagrodowej -tereny oznaczone symbolami: RM;
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem - tereny oznaczone symbolami: UT, MT.

 

 

 

 

§ 5

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

1. Scalanie i podział nieruchomości może nastąpić zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 27 sierpnia 1997 r / z późniejszymi zmianami /

2. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości w odniesieniu do wybranych terenów przedstawiono w rozdz.3.

3. Nie określa się wymogów w zakresie parametrów szerokości i powierzchni w odniesieniu do działek już zainwestowanych.

4. W przypadkach uzasadnionych istniejącym zagospodarowaniem terenu, w tym zagospodarowaniem działek sąsiednich, dopuszcza się odstępstwo od parametrów działek określonych w ustaleniach szczegółowych (rozdz. 4) pod warunkiem zachowania zgodności z ustaleniami przepisów odrębnych.

 

 

 

 

§ 6

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na terenie sołectwa wskazuje się obiekt objęty ochroną konserwatorską:
a). kaplica murowana z1880r - dla której ustala się zakaz przebudowy oraz nakaz uzgadniania wszelkich prac remontowych przy kaplicy.

2. Na rysunku planu wskazuje się obszar historycznego układu przestrzennego, dla którego ustala się:
1). zachowanie typowego układu zabudowy, utrzymanie istniejącej linii zabudowy, sytuowanie budynków mieszkalnych w I-szej linii zabudowy, a budynków gospodarczych w II-giej linii,
2). stosowanie elewacji zbliżonych do tradycyjnych materiałów budowlanych,
3). utrzymanie maksymalnej wysokości budynków 4,5 m do poziomu okapu - dla zabudowy mieszkaniowej.
4). czerpanie wzorców usytuowania zabudowy na działce w nawiązaniu do miejscowych tradycji,
5). utrzymanie istniejących podziałów parcelacyjnych.

3. Ustala się nakaz ochrony przed zniszczeniem i likwidacją przydrożnych kapliczek i krzyży będących charakterystycznymi elementami zagospodarowania terenu.

 

 

 

 

§ 7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz zasady obsługi.

1.Ustalenia ogólne.

1) Dla istniejących ciągów drogowych w obszarze opracowania zakłada się stopniową ich przebudowę do parametrów zgodnych z zapisaną w planie ich klasą techniczną oraz związaną z nią szerokością w liniach rozgraniczających.
2) Lokalizacja projektowanej zabudowy sytuowanej wzdłuż dróg powinna nawiązywać do linii zabudowy istniejącej; odległość ta nie może być jednak mniejsza niż:
- dla drogi powiatowej: 8 m dla terenu zabudowy oraz 20 m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni,
- dla drogi gminnej: 6 m dla terenu zabudowy oraz 15 m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.
3) Przyjmuje się zasadę zachowania istniejących obiektów zlokalizowanych w ramach linii rozgraniczających dróg; dopuszcza się możliwość prowadzenia ich przebudowy przy jednoczesnym zachowaniu istniejącej linii zabudowy.
4) W przypadku realizacji ciągów dojazdowych (D) o przekroju jednojezdniowym jednopasowym należy projektować mijanki o rozstawie zapewniającym wzajemną widoczność, jednak nie większym niż 250,0 m.
5) Dla dróg wewnętrznych lokalizacja projektowanej zabudowy sytuowanej wzdłuż dróg powinna nawiązywać do linii zabudowy istniejącej; odległość ta nie może być jednak mniejsza niż parametry obowiązujące dla drogi gminnej, tj. 6 m dla terenu zabudowy oraz 15 m poza terenem zabudowy licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.
6) W zagospodarowaniu działki przeznaczonej do realizacji funkcji usługowej należy zapewnić - stosownie do jej przeznaczenia i intensywności realizowanego programu - odpowiednią liczbę miejsc postojowych.
7) Przebudowa układu kolejowego odbywać się będzie w granicach obszaru kolejowego (teren zamknięty).

 

 

 

 

§ 8

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Ustalenia ogólne.

1). Ustala się zasadę prowadzenia nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
2). Dopuszcza się korekty przebiegu istniejących i projektowanych sieci oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w projektach budowlanych w sposób nieograniczający podstawowego przeznaczenia terenu i innych ustaleń określonych w planie.
3). Nakazuje się zachowanie stref ochronnych wzdłuż istniejących i projektowanych sieci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami:
a) dla sieci elektroenergetycznych średniego napięcia 15 kV 2 x 6 m
b) dla sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV 2 x 15 m
4). Wymóg uzyskania przez nowych odbiorców warunków technicznych podłączenia mediów do sieci oraz uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwą jednostką ds. eksploatacji i obsługi technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

1). Dostawę wody z wodociągu grupowego "Przyłubsko".
2). Pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę na cele bytowo - komunalne i przemysłowe oraz na potrzeby zabezpieczenia p.pożarowego (urządzeń hydrantowych) dla terenów wyznaczonych w planie pod zabudowę realizowane na bazie istniejących sieci wodociągowych: o średnicach 80 - 100 mm oraz sieci projektowanych.

3. W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych ustala się:

1). Skanalizowanie obszaru opracowania w systemie rozdzielczym.
2). Docelowe odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez projektowany gminny system kanalizacyjny do projektowanej grupowej oczyszczalni ścieków "Kroczyce" zlokalizowanej w miejscowości Kostkowice o przepustowości 660 m3/d.
3). Odprowadzenie ścieków nastąpi w systemie grawitacyjno - pompowym poprzez projektowaną kanalizację o średnicy 0,20 m, 3 pompownie ścieków oraz rurociągi tłoczne RT o średnicy 63 mm.
4). Do czasu realizacji systemu, o którym mowa w ust 1). dopuszcza się unieszkodliwianie ścieków w obrębie działki za pomocą szczelnych zbiorników bezodpływowych.
5). Dla pojedynczych budynków lub niewielkich grup budynków oddalonych od zwartej zabudowy, gdzie budowa kanalizacji jest nieuzasadniona ekonomicznie ustala się zastosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala się:

1). Docelowe odprowadzenie wód opadowych poprzez projektowany system doprowadzenia wód opadowych do istniejących cieków powierzchniowych.
2). Ustala się odprowadzenie wód deszczowych poprzez kanały lub rowy otwarte z zaleceniem przebiegu tras projektowych kanałów w miejscach istniejących rowów melioracyjnych lub cieków otwartych, z uwzględnieniem ich ewentualnej modernizacji w przypadku pozostawienia rowu otwartego.
3). Ustala się obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających dopuszczających w wodach opadowych obecność zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów szczególnych.

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1). Z uwagi na brak zorganizowanego systemu ciepłowniczego, ustala się lokalne źródła ciepła z zastosowaniem ekologicznych nowoczesnych technologii, cechujących się niską emisją zanieczyszczeń w procesie spalania.

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

1). Dostawę mocy i energii elektrycznej w oparciu o istniejący układ sieci i urządzeń elektroenergetycznych na poziomie średnich napięć zasilanych z GPZ Kotowice 110/15 kV tj.:
a) stacje transformatorowe 15/0,4KV zlokalizowane w granicach terenu opracowania:
- "Dobrogoszczyce I"
- "Dobrogoszczyce II"
b) projektowaną stację transformatorową 15/04kV z możliwością zamontowania transformatora o mocy do 400 kVA
2). Dopuszcza się wymianę transformatorów na jednostki o większej mocy w stacjach transformatorowych posiadających odpowiednie warunki techniczne (stacje słupowe pozwalające na zabudowę transformatorów o mocy do 400 kVA)
3). Bezpośrednią obsługę odbiorców zaleca się poprzez sieci niskiego napięcia w wykonaniu kablowym.

7. W zakresie łączności telekomunikacyjnej ustala się:

1). Rozwój telekomunikacji w oparciu o istniejącą sieć, dopuszczając możliwość obsługi przez innych uprawnionych operatorów sieci,.
2). Realizację obiektów telekomunikacyjnych w ilości odpowiadającej potrzebom planowanej inwestycji.

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

1). Odpady powstające w gospodarstwie domowym winny być składowane w odpowiednio przystosowanych pojemnikach, a następnie odbierane przez specjalistyczne jednostki zajmujące się ich utylizacją lub gospodarczym wykorzystaniem /składowisko odpadów poza granicami opracowania/.
2). Wprowadzenie selekcji odpadów.
3). Likwidacja tzw. "dzikich" wysypisk śmieci.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3
USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW
I ZASAD ICH ZAGOSPODAROWANIA

 

 

 

§ 9

Tereny zainwestowane -usługowe.

1. Symbolami 1U oznacza się tereny o funkcji usługowej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa o charakterze publicznym w obszarze historycznego układu przestrzennego (§ 6, pkt2).
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi inne, nieuciążliwe.

Ustala się:
a. zachowanie istniejących obiektów w zakresie funkcji usług publicznych z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym;
b. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni publicznej:

linia zabudowy:
- w nawiązaniu do istniejącej linii zabudowy przy zachowaniu minimalnych odległości od krawędzi jezdni na podstawie przepisów odrębnych;
maksymalna wysokość zabudowy: - maks. 4,5m do poziomu okapu
wskaźniku powierzchni zabudowy:
- maks. 35%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minimum 30 %
obiekty małej architektury: - dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne,
nośniki reklamowe: - dopuszcza się poniżej powierzchni reklamowej 1,5m2

tymczasowe obiekty usługowo-handlowe:
- dopuszcza się o wysokości maksymalnej 4,5 m

urządzenia techniczne:
- w niezbędnym zakresie.
zieleń : - zachowanie istniejącej zieleni,
- zagospodarowanie zielenią urządzoną

c. sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- jak w stanie dotychczasowym;
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

2. Symbolami 2UT,MT ; 3UT,MT ; 4UT,MT oznacza się tereny o funkcji usługowej związanej z obsługą ruchu turystycznego i rekreacji.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowo-turystyczna, obiekty o funkcji hotelowej, pensjonatowej.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa rekreacyjna, usługi inne nieuciążliwe (handel, gastronomia);

Ustala się:
a. realizację urządzeń w zakresie funkcji usługowej z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym;
b. możliwość realizacji obiektów w zakresie usług gastronomicznych, obsługi ruchu turystycznego /wypożyczalnie sprzętu sportowego, punkt informacyjno-medyczny, infrastruktura sanitarna/.
c. realizację obiektów kubaturowych z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych oraz formalno-prawnych ze względu na możliwość występowania podwyższonego poziomu wód gruntowych;
Nakazuje się:
a. stosowanie rozwiązań architektonicznych z dbałością o detal i formę;
b. zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych;
c. ochronę istniejącego drzewostanu;
d. zorganizowaną zbiórkę odpadów i zapewnienie systematycznego wywozu śmieci;
e. zachowanie n/w parametrów i wskaźników kształtowania przestrzeni publicznej:

linia zabudowy:
- minimalna od krawędzi jezdni - 7,5 m
maksymalna wysokość zabudowy:
- 3 kondygnacje nadziemne nie więcej niż 12,0m
wskaźniku powierzchni zabudowy:
- maks. 35%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minimum 40 %
obiekty małej architektury:
- dopuszcza się terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne,
nośniki reklamowe:
- zakaz reklam wielkoformatowych
urządzenia techniczne:
- dopuszcza się w niezbędnym zakresie
zieleń: - zagospodarowanie zielenią urządzoną

3. Symbolami 5U,MN oznacza się tereny o funkcji usługowo-mieszkaniowej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, usługowo-mieszkaniowa.
Przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urządzona.

Ustala się:
a. realizację obiektów kubaturowych z uwzględnieniem odpowiednich zabezpieczeń technicznych ze względu na możliwość występowania podwyższonego poziomu wód gruntowych;
b. realizację budynków w zakresie funkcji usługowej oraz mieszkaniowo-usługowej przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: - przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej:
- 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej :
- 700,0m2
forma zabudowy:
- wolnostojąca
wskaźniku powierzchni zabudowy:
- maks. 35%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minimum 30 %
maksymalna wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
maksymalna długość elewacji frontowej:
- dla wolnostojącej: 12,0 m;

forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 25° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne (gont, strzecha)

c. stosowanie rozwiązań architektonicznych z dbałością o detal i formę;
d. zapewnienie niezbędnej ilości miejsc parkingowych w granicach działki;
e. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- uprawy ogrodnicze, zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

 

 

 

§ 10

Tereny zainwestowane -mieszkaniowe.

1. Symbolami 1RM ; 2RM ; 3RM ; 4RM ; 5RM ; 6RM ; 7RM ; 8RM ; 9RM,MN ; 10RM,MN ; 11RM,MN ; 12RM,MN ; 13RM,MN oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej zagrodowej oraz jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa .
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi agroturystyczne , zieleń urządzona.

Ustala się:
a. kształtowanie zabudowy w obrębie historycznego układu przestrzennego na terenach oznaczonych symbolami: 9RM,MN ; 10RM,MN ; 11RM,MN ; 12RM,MN - zgodne z ustaleniami w § 6, pkt2.
b. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.), wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym a także realizację nowych budynków w zakresie funkcji mieszkaniowej oraz agroturystycznej przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy: - przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej
- obiekty mieszkalne w pierwszej linii zabudowy, obiekty gospodarcze w drugiej linii zabudowy;

minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej:
- 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej :
700,0m2
forma zabudowy:
- wolnostojąca lub bliźniacza;
wskaźniku powierzchni zabudowy:
- maks. 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minimum 40 %
maksymalna wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
maksymalna długość elewacji frontowej:
- dla wolnostojącej: 12,0 m;
- dla bliźniaczej: 16,0 m
forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 25° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne (gont, strzecha)

c. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- uprawy ogrodnicze, zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

2. Symbolami 14MN oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz jej uzupełnienia.
Przeznaczenie dopuszczalne: usługi podstawowe (handel, gastronomia, rzemiosło) nieuciążliwe.

Ustala się:
a. realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością modernizacji przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:
linia zabudowy:
- przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej
minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej:
- 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej:
- 700,0m2
forma zabudowy:
- wolnostojąca lub bliźniacza;
wskaźniku powierzchni zabudowy:
- maks. 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minimum 40 %
maksymalna wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
maksymalna długość elewacji frontowej:
- dla wolnostojącej: 12,0 m;
- dla bliźniaczej: 16,0 m
forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy - symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 30° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne (gont, strzecha)

b. zakaz realizacji nowej zabudowy zagrodowej;
c. dopuszcza się realizację usług przy zachowaniu uwarunkowań:
- zapewnienie w granicach działki miejsc parkingowych w niezbędnym zakresie,
- zachowanie formy obiektu w charakterze zabudowy jednorodzinnej,
- ograniczenie uciążliwości działalności usługowej do granic działki;
d. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- dotychczasowe /rolnicze/ użytkowanie terenu, zieleń, zagospodarowanie formami małej architektury, miejsca postojowe dla samochodów osobowych;
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

3. Symbolami 15MT ; 16MT oznacza się tereny o funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej.
Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-rekreacyjna.
Przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa usługowa (usługi nieuciążliwe), zieleń urządzona.

Ustala się:
a. zachowanie istniejących obiektów z możliwością ich modernizacji (w tym przebudowy, rozbudowy itp.) oraz wymianę kubatury obiektów w złym stanie technicznym oraz realizację nowej zabudowy przy zachowaniu n/w parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy:

linia zabudowy:
- przyjmuje się w nawiązaniu do zabudowy istniejącej
minimalna szerokość działki dla projektowanej zabudowy:
- 18,0m;

minimalna powierzchnia działki dla projektowanej zabudowy:
- 700,0m2
forma zabudowy:
- wolnostojąca

wskaźniku powierzchni zabudowy:
- maks. 30%
udział powierzchni biologicznie czynnej:
- minimum 50 %
maksymalna wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
maksymalna długość elewacji frontowej:
- 10,0 m;

forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy - symetryczny w stosunku do bryły budynku, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do fasady frontowej lub linii zabudowy,
- kąt nachylenia połaci od 25° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne (gont, strzecha)

b. zakaz realizacji nowej zabudowy zagrodowej;
c. sposoby tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania:
- użytkowanie dotychczasowe;
- zieleń,
- zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych takich jak: barakowozy, kontenery, "blaszaki" itp. za wyjątkiem obiektów niezbędnych w okresie budowy, przebudowy i modernizacji (plac budowy)

 

 

 

 

§ 11

Tereny wolne od zabudowy, rolnicze, tereny zieleni polnej, śródpolnej, leśnej.

1. Symbolami 1R ; 2R ; 3R ; 4R ; 5R oznacza się tereny rolnicze.
Przeznaczenie podstawowe: użytkowanie rolnicze, uprawy ogrodnicze, uprawy polowe, łąki, pastwiska.
Przeznaczenie dopuszczalne: zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Ustala się:
a. użytkowanie rolnicze terenu
b. zachowanie i realizacja zieleni śródpolnej;
c. dopuszcza się zachowanie, modernizację, rozbudowę oraz wymianę kubatury istniejących obiektów budowlanych w ramach zabudowy o charakterze zagrodowym przy zachowaniu n/w parametrów;

maksymalna wysokość zabudowy:
- 2 kondygnacje nadziemne (1 kondygnacja + poddasze użytkowe) nie więcej niż 10,0m
maksymalna długość elewacji frontowej budynku mieszkalnego:
- 12,0 m;
forma dachu: - zasadniczy układ połaci dwuspadowy lub naczółkowy, dopuszcza się: wielospadowy; na obiektach gospodarczych dopuszcza się jednospadowy;
- kalenica równoległa lub prostopadła do elewacji frontowej
- kąt nachylenia połaci od 15° do 45°,
- pokrycie ceramiczne lub symulujące ceramikę w kolorach niejaskrawych, inne (gont, strzecha)
d. zakaz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów gospodarczych na mieszkaniowy.
e. zakaz realizacji i użytkowania nowej zabudowy o innej funkcji niż związanej z produkcją rolniczo-ogrodniczą;

2. Symbolami 1ZL ; 2ZL; 4ZL ; 5ZL ; 6ZL ; 7ZL ; 8ZL ; 9ZL ; 10ZL oznacza się tereny zieleni wysokiej, leśnej, kompleksy leśne.
Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni wysokiej, leśnej, kompleksy leśne.

Ustala się:
a. zachowanie zieleni o charakterze leśnym;
b. prowadzenie gospodarki leśnej;
c. zakaz realizacji zabudowy;

3. Symbolem 3Z oznacza się tereny zieleni wysokiej, zadrzewień, zieleni niskiej.
Przeznaczenie podstawowe: tereny zielone

Ustala się:
a. zachowanie istniejącej zieleni ;
b. ochronę wzniesienia jurajskiego - Waleniec - ze względu na fragmenty roślinności kserotermicznej i naskalnej, nawapiennej.
c. zalesianie w ograniczonym zakresie ze względu na występowanie muraw kserotermiczych oraz walorów krajobrazowych - punkt widokowy;
d. okresowe koszenie lub wypas bydła;
e. zakaz realizacji zabudowy;

4. Symbolami 11ZLd ; 12ZLd ; 13ZLd oznacza się tereny zieleni wysokiej, leśnej, uzupełnienie kompleksów leśnych.
Przeznaczenie dopuszczalne: pozostawienie częściowe polanek śródleśnych.

Ustala się:
a. zachowanie zieleni o charakterze leśnym;
b. prowadzenie gospodarki leśnej;
c. zakaz realizacji zabudowy;
d. zachowanie odpowiedniej wysokości zadrzewienia, zakrzaczenia wzdłuż linii wysokiego napięcia;
e. uzupełnienie terenów zielenią leśną;

5. Symbolami 14Zw ; 15Zw oznacza się tereny zieleni wzdłuż cieków wodnych tworzących ciągi ekologiczne.
Przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni nadbrzeżnej, ochrona roślinności ciągów ekologicznych.
Przeznaczenie dopuszczalne: formy zieleni urządzonej.

Ustala się:
a. zachowanie i ochrona zieleni nadbrzeżnej;
b. możliwość realizacji i modernizacji urządzeń związanych z ochroną przeciwpowodziową;
c. zakaz realizacji zabudowy;

 

 

 

 

§ 12

Tereny komunikacji publicznej.

1. 1KDZ1x2 - istniejący odcinek drogi kategorii: powiatowa o numerze S1789 (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: zbiorcza jednojezdniowa dwupasowa (Z1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających - min.20 m.

2. 2KDZ1x2 - projektowany do przebudowy odcinek drogi kategorii: powiatowa o numerze S1789 (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: zbiorcza jednojezdniowa dwupasowa (Z1x2). Szerokość w liniach rozgraniczających - min.20 m.

3. 1KDD - projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

4. 2KDD - projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

5. 3KDD - projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

6. 4KDD - projektowana do przebudowy droga kategorii: gminna (bez nazwy). Zakłada się klasę drogi: dojazdowa (D). Szerokość w liniach rozgraniczających - min. 10 m.

7. KK - tereny komunikacji kolejowej.

 

 

 

 

§ 13

Ustalenia pozostałe dotyczące całego obszaru planu.

1. Nie określa się terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

2. Ustala się maksymalną powierzchnię sprzedaży obiektów handlowych do 2000m2.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

§ 14

Dla terenów oznaczonych symbolami MN, U, UT, MT, RM ustala się stawkę jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w obszarze objętym planem w wysokości 25%. Dla pozostałych terenów stawka ta wynosi 0%.

 

 

 

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

 

 

 

 

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

 

 

 

 

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

 

 


Załącznik nr 6 do uchwały nr 267/XXXIV/2006
Rady Gminy w Kroczycach
z dnia 23 października 2006 r.

dot.  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
dla obszaru miejscowości: Dobrogoszczyce

 

 

 

Rozstrzygnięcie Rady  Gminy w Kroczycach o sposobie realizacji i zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

 

Rada Gminy Kroczyce postanawia:


1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury drogowej i technicznej należą do zadań własnych gminy i obejmują realizację określonych w planie dróg publicznych oraz projektowane elementy infrastruktury technicznej.

2. Źródłem finansowania inwestycji wymienionych w pkt. 1 będą środki własne budżetu gminy , środki zewnętrzne z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych.

3. Prognozowany okres realizacji inwestycji wymienionych w pkt. 1 obejmuje lata 2005-2020. Realizacja nastąpi sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków finansowych oraz tempa realizacji inwestycji na obszarze objętym planem.

 

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2006-12-01 12:39:22.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2006-12-01 12:39:22.
czytano: 1978 razy, id: 488
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-11-16
Aktualizacja
Zbigniew Welon

2006-12-07
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2006-12-07
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2006-12-07
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2006-12-01
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015