Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczycepiątek, 29 maja 2020 r.

imieniny: Magdaleny, Teodozji

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Ewidencja przedsiębiorców odbierających odpady komunalne 2016r.

Strona główna » Rejestry, ewidencje wykazy » Ewidencja przedsiębiorców odbierających odpady komunalne 2016r.

Nazwa i adres przedsiębiorcy Numer rejestru Rodzaj odpadów komunalnych

STRACH i SYNOWIE Sp.z o.o.
ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa

NIP 573-27-38-268
REGON 240922624

1/2016/Kroczyce

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania  wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane  odpady  opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania  zawierające  pozostałości  substancji  niebezpiecznych  lub  nimi  zanieczyszczone
15 01 11* Opakowania  z  metali  zawierające  niebezpieczne  porowate  elementy  wzmocnienia  konstrukcyjnego ( np. : azbest ) , włącznie  z  pustymi  pojemnikami  ciśnieniowymi
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne  niż  wymienione  w 17 01 06
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne  niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione  w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady  kuchenne  ulegające  biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki  fotograficzne
20 01 19* Środki  ochrony  roślin  
20 01 21* Lampy  fluorescencyjne  i  inne  odpady  zawierające  rtęć
20 01 23* Urządzenia  zawierające  freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice  inne  niż  wymienione  w  20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty  inne  niż  wymienione  w  20 01 29
20 01 31* Leki  cytotoksyczne  i  cytostatyczne
20 01 32 Leki  inne  niż  wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie  i  akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie  i  akumulatory  inne  niż  wymienione  w  20 01 33
20 01 35* Zużyte  urządzenia  elektryczne i elektroniczne  inne  niż  wymienione w  20 01 21  i  20 01 23  zawierające  niebezpieczne  składniki
20 01 36 Zużyte  urządzenia  elektryczne  i  elektroniczne  inne  niż  wymienione w  20 01 21 , 20 01 23 , 20 01 35
20 01 37* Drewno  zawierające  substancje  niebezpieczne
20 01 38 Drewno  inne  niż  wymienione  w  20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80 Środki  ochrony  roślin  inne  niż  wymienione  w  20 01 19
20 01 99 Inne  niewymienione  frakcje  zbierane  w  sposób  selektywny
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane ( zmieszane ) odpady  komunalne
20 03 02 Odpady  z  targowisk
20 03 03 Odpady  z  czyszczenia  ulic  i  placów
20 03 04 Szlamy  ze  zbiorników  bezodpływowych  służących  do  gromadzenia  nieczystości
20 03 06 Odpady  ze  studzienek  kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady  wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady  komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

P.H.U. "REKO"
Jakub Ciupliński
ul. Jana Pawła II 104
42-300 Myszków
NIP 5771926620
REGON 241087767
2/2016/Kroczyce

15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freony
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 Inne odpady komunalne
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

P.U.K. „TAMAX„  Szczepan Cieślak
ul. Os. Sady 20/2
28-340 Sędziszów

NIP: 656-224-06-81
REGON:  260474564 

 

3/2016/Kroczyce 15    Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach.
15 01    Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi).
15 01 01    Opakowania z papieru i tektury
15 01 02    Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03    Opakowania z drewna
15 01 04    Opakowania z metali
15 01 05    Opakowania wielomateriałowe
15 01 06    Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07    Opakowania ze szkła
15 01 09    Opakowania z tekstyliów
15 01 10*    Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*    Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16          Odpady nieujęte w innych grupach.
16 01     Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny
            pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów
            (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08).
16 01 03    Zużyte opony.
17          Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
            infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
            (np. beton, cegły, płyty, ceramika).
17 01 01    Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów.
17 01 02    Gruz ceglany.
17 01 03    Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia.
17 01 07    Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów                     ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06.
17 02     Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych.
17 02 01    Drewno.
17 02 02    Szkło.
17 02 03    Tworzywa sztuczne.
17 03     Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych.
17 03 02    Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01.
17 04     Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali.
17 04 01    Miedź, brąz, mosiądz.
17 04 02    Aluminium.
17 04 03    Ołów.
17 04 04    Cynk.
17 04 05    Żelazo i stal.
17 04 06    Cyna.
17 04 07    Mieszaniny metali.
17 04 11    Kable inne niż wymienione w 17 04 10.
17 05     Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z             pogłębiania).
17 05 08    Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07.
17 06     Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
17 06 04    Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.
17 08     Materiały konstrukcyjne zawierające gips.
17 08 02    Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01.
17 09     Inne odpady z budowy, remontów i demontażu.
17 09 04    Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione
                w 17 09 02 i 17 09 03.
20    Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.
20 01    Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01).
20 01 01    Papier i tektura.
20 01 02    Szkło.
20 01 08    Odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
20 01 10    Odzież.
20 01 11    Tekstylia.
20 01 13*    Rozpuszczalniki.
20 01 14*    Kwasy.
20 01 15*    Alkalia.
20 01 17*    Odczynniki fotograficzne.
20 01 19*    Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne
        np. herbicydy, insektycydy).
20 01 21*    Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
20 01 23*    Urządzenia zawierające freony.
20 01 25    Oleje i tłuszcze jadalne.
20 01 26*    Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25.
20 01 27*    Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne.
20 01 28    Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w         20 01 27.
20 01 29*    Detergenty zawierające substancje niebezpieczne.
20 01 30    Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29.
20 01 31*    Leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
20 01 32    Leki inne niż wymienione w 20 01 31.
20 01 33*    Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te   baterie.
20 01 34    Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33.
20 01 35*    Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i         20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1).
20 01 36    Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.
20 01 37*    Drewno zawierające substancje niebezpieczne.
20 01 38    Drewno inne niż wymienione w 20 01 37.
20 01 39    Tworzywa sztuczne.
20 01 40    Metale.
20 01 41    Odpady zmiotek wentylacyjnych.
20 01 80    Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19.
20 01 99    Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.
20 02    Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy).
20 02 01    Odpady ulegające biodegradacji.
20 02 02    Gleba i ziemia, w tym kamienie.
20 02 03    Inne odpady nieulegające biodegradacji.
20 03    Inne odpady komunalne.
20 03 01    Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
20 03 02    Odpady z targowisk.
20 03 03    Odpady z czyszczenia ulic i placów.
20 03 04    Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości.
20 03 06    Odpady ze studzienek kanalizacyjnych.
20 03 07    Odpady wielkogabarytowe.
20 03 99    Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2016-11-02.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2016-11-02 13:48:24.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2016-11-02 13:48:24.
czytano: 516 razy, id: 3679
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-22
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2016-11-16
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2016-11-07
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2016-11-07
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2016-11-02
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015