Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2014- 2018

Wyświetl stronę główną » Akty prawa miejscowego » Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2014- 2018

Rejestr uchwał stanowiących
akty prawa miejscowego kadencja 2014-2018

Rok 2018

Lp.         Nr i data
uchwały
Rady Gminy Kroczyce    
                                        
               w sprawie                                                             
Ogłoszenie
uchwaly
w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
Data wejścia w życie uchwały
   1. 254/XXXVI/2018
z dnia 31.01.18
Zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 r. Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 06.02.2018 r. poz. 855 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21.02.2018 r.
2. 257/XXXVII/2018
z dnia 22.03.18
Zmian w budżecie GMiny Kroczyce na 2018 r. Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 03.04.2018 r. poz. 2102 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18.04.2018 r.
3. 258/XXXVII/2018
z dnia 22.03.18
Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Kroczyce przez osoby prawne lub osoby fizyczne oraz ustalenia trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 03.04.2018 r. poz. 2103 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18.04.2018 r.
4. 259/XXXVII/2018
z dnia 22.03.18
Określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 03.04.2018 r. poz. 2104

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18.04.2018 r.

Akt wygasł

5. 260/XXXVII/2018
z dnia 22.03.18
Podziału Gminy Kroczyce na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 03.04.2018 r. poz. 2105 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18.04.2018 r.
6. 262/XXXVII/2018
z dnia 22.03.18
Nadania nazwy ulicy Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 03.04.2018 r. poz. 2106 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 18.04.2018 r.
7. 264/XXXVIII/2018
z dnia 12.04.18
Zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 r. Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 16.04.2018 r. poz. 2663 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 01.05.2018 r.
8. 266/XXXVIII/2018
z dnia 12.04.18
Podizału Gminy Kroczyce na stałe obwody głosowania Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 16.04.2018 r. poz. 2664 Wchodz w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 01.05.2018 r.
9. 267/XXXVIII/2018
z dnia 12.04.18
Zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 260/XXXVII/2018 z dnia 22.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kroczyce na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 16.04.2018 r. poz. 2665 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 01.05.2018 r.
10. 269/XXXIX/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których Gmina Kroczyce jest organem prowadzącym Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego  z dnia  6 lipca 2018r. poz. 4446 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj.  21 lipca 2018r. z mocą obowiązującą od 1 września 2018r
11. 270/XXXIX/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród i innych świadczeń socjalnych w tym przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego  z dnia  6 lipca 2018r. poz. 4447

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj.

21 lipca 2018r.
12. 271/XXXIX/2018 z dnia 29 czerwca 2018r. Zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego  z dnia  6 lipca 2018r. poz. 4448 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21 lipca 2018r.
13. 276/XL/2018 z dnia 27 lipca 2018r. Zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok
 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego  z dnia  1 sierpnia 2018r. poz. 4947 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 16 sierpnia 2018r.
14. 282/XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. Zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2018 rok
 
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego  z dnia  16 sierpnia 2018r. poz. 5105 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 31 sierpnia 2018r.
 
15. 284/XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. Zasad usytuowania na terenie gminy Kroczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego  z dnia  16 sierpnia 2018r. poz. 5106 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj.  31 sierpnia 2018r.
 
16. 285/XLI/2018 z dnia 13 sierpnia 2018r. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego  z dnia  16 sierpnia 2018r. poz. 5107 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 31 sierpnia 2018r.
 
17. 291/XLII/2018 z dnia 28 września 2018r. Zmian w uchwale Nr 321/XLI/2014 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Kroczyce za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 października 2018r. poz. 6185

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj.

23 października 2018r.
18. 295/XLIII/2018 z dnia 30 października 2018r. Określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 listopada 2018r. poz. 6959 Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
19. 296/XLIII/2018 z dnia 30 października 2018r. Podatku od środków transportowych, obowiązującego na terenie Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 listopada 2018r. poz. 6960 Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r.
20. 297/XLIII/2018 z dnia 30 października 2018r. Wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Kroczyce zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kroczyce nr 245/XXXIII/2013 z dnia 29 listopada 2013r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 listopada 2018r. poz. 6961

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj.

22 listopada 2018r.
21. 298/XLIII/2018 z dnia 30 października 2018r. Wprowadzenia zmian do Uchwały nr 128/XVII/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „SKALMED” w Kroczycach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 7 listopada 2018r. poz. 6962

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj.

22 listopada 2018r.

 

Rok 2017

 

Lp.   

Nr i data uchwały   
Rady Gminy Kroczyce

                

                  w sprawie                                                                                           
 

Ogłoszenie
uchwaly
w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
 Data wejścia w życie uchwały
1. 182/XXV/2017

          

 

               Nadania nazy ulicy                                                                                                                                                                                             

Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 21.02.2017 r. poz. 1078

Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 08.03.2017 r.

2. 183/XXV/2017 Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dniia 22.02.2017 r. poz. 1114
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 09.03.2017 r.
3. 184/XXV/2017 Zmiany uchwałynr 171/XXIV/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12.12.2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 21.02.2017 r. poz. 1079
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 08.03.2017 r.
4. 188/XXV/2017 Określenia wysokości opłat za przedszkole Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 21.02.2017 r. poz. 1080
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 08.03.2017 r.
5. 192/XXV/2017 Zmian w budżecie gminy Kroczyce na 2017 r. Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 21.02.2017 r. poz. 1081
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 08.03.2017 r.
6. 193/XXVI/2017 Nadania nazwy ulicy Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 04.04.2017 r. poz. 2163
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 19.04.2017 r.
7. 195/XXVI/2017 Zmian w budżecie gminy Kroczyce na 2017 r. Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 04.04.2017 r. poz. 2164
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 19.04.2017 r.
8. 198/XXVI/2017 Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 04.04.2017 r. poz. 2165
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 19.04.2017 r.
9 199/XXVI/2017 Określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 04.04.2017 r. poz. 2166
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 19.04.2017 r.
10. 200/XXVI/2017 Określenia kryteriów naboru dla
drugiego etapu postępowania
rekrutacyjnego do przedszkola
publicznego i oddziałów
przedszkolnych
w publicznej szkole
podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 04.04.2017 r. poz. 2167
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 19.04.2017 r.
11. 201/XXVII/2017 Zmian w budżecie gminy Kroczyce na 2017 r. Dziennik
Urzędowy
Województwa
Śląskiego
z dnia 05.04.2017 r. poz. 2239
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni
od dnia
ogłoszenia tj. 20.04.2017 r.
12. 205/XXVIII/2017 Określenia kryteriów dla II etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych Dziennik
Urzędowy Wojewódeztwa Śląskiego
z dnia 06.06.2017 r. poz. 3478
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21.06.2017 r.
13. 206/XXVIII/2017 Zmian w budżecie gminy Kroczyce na 2017 r. Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 06.06.2017r. poz. 3479
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21.06.2017 r.
14. 213/XXX/2017 Zmian w budżecie gminy Kroczyce na 2017 r. Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 04.07.2017r. poz. 4287
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19.07.2017 r. 
15. 215/XXX/2017 Dopuszczenia zapłaty podatków oraz nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 04.07.2017r. poz. 4288
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 19.07.2017 r.
16.

216/XXXI/2017
z dnia 25.08.17

Zmian w budżecie gminy Kroczyce na 2017 r. Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 31.08.2017r. poz. 4685
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20.09.2017 r.
17. 221/XXXI/2017
z dnia 25.08.17
Zmiany nazw ulic w Kroczycach Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 25.08.2017r. poz. 4626
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.09.2017 r.
18. 222/XXXI/2017
z dnia25.08.17
Zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 25.78.2017r. poz. 4626
Wchodzi
w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.09.2017 r.
19. 224/XXXII/2017
z dnia 29.09.17
Zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017 r. Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia Wchodzi w życie z dniem podjęcia
20. 228/XXII/2017 
z dnia 29.09.17
Zmiany nazw ulic w Kroczycach Dziennik Urzędowy Wojwództwa Śląskiego z dnia 05.10.2017 r. poz. 5245 Wchodzi w życe w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 20.10.2017 r.
21. 234/XXXIII2017
z dnia 27.10.17
Uchylenia uchwały nr 24/IV/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury - Dom Kultury w Kroczycach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 08.11.2017 r. poz. 5925 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23.11.2017 r.
22. 235/XXXIII/2017
z dnia 27.10.17
Nadania Statutu Samorządowej Instytuci Kultury - Dom Kultury w Kroczycach Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Śląskiego z dnia 08.11.2017 r. poz. 5926 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23.11.2017 r.
23. 236/XXXIV/2017
z dnia 15.11.17
Zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2017 r. poz. 6261 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 09.12.2017 r.
24. 238/XXXIV/2017
z dnia 15.11.17
Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 22.11.2017 r. poz. 6200 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłszenia tj. 07.12.2017 r.
25. 239/XXXIV/2017
z dnia 15.11.17
Nadania nazwy ulicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 22.11.2017 r. poz. 6201 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 07.12.2017 r.
26. 241/XXXV/2017
z dnia 18.12.17
Zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2017 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2017 r. poz. 7369 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 12.01.2018 r.
27. 243/XXXV/2017
z dnia 18.12.17
Uchwalenia budżetu Gminy Kroczyce na 2018 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2017 r. poz.  7370 Wchodzi w życie z dniem 01.01.2018 r.
28. 247/XXXV/2017
z dnia 18.12.17
Ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2017 r. poz. 7371 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 12.01.2018 r.
29. 248/XXXV/2017
z dnia 18.12.17
Zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 237/XXIX/2006 z dnia 22lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków" Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2017 r. poz. 7372 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 12.01.2018 r.
30. 251/XXXV/2017
z dnia 18.12.17
Nadania Statutu Samorządowej Instytucji Kultury - Dom Kultury w Kroczycach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2017 r. poz. 7373 Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 12.01.2018 r.

Rok 2016

Lp.   

Nr i data uchwały   
Rady Gminy Kroczyce

                

                  w sprawie                                                                                           
 

Ogłoszenie
uchwaly
w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego
 Data wejścia w życie uchwały
1. 117/XVI/2016 Określenia regulaminu
otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli
na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego oraz kryteria
wyboru ofert

Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 08.04.2016 r.
poz. 2150

Wchodzi w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 23.04.2016 r.

2. 118/XVI/2016 Określenie kryteriów naboru kandydatów
do postępowania rekrutacyjnego klas pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce
oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Dziennik
Urzędowy
Województwa Śląskiego
z dnia 08.04.2016 r. poz. 2151

Wchodzi w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23.04.2016 r.
3. 120/XVI/2016 Nadania nazwy ulicy

Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 08.04.2016 r. poz. 2152

Wchodzi w życie
w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 23.04.2016 r.
4. 124/XVII/2016 Ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 02.06.2016r. poz. 3001
Wchodzi w życie
w ciągu14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17.06.2016 r.
5. 125/XVII/2016 Określenia kryteriów naboru kandydatów do postępowania rekrutacyjnego klas pierwszych podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkoły
dla których organem prowadzącym jest Gmina Kroczyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 02.06.2016r. poz. 3002
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 17.06.2016 r.
6. 131/XVIII/2016 Zmian w budżecie gminy na 2016 r. Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 22.06.2016r.
poz. 3414
Wchodz w życie z dniem podjęcia tj. 03.06.2016 r.
7. 135/XIX/2016 Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 06.07.2016r. poz. 3820
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21.07.2016 r,
8. 137/XIX/2016 Zmiany uchwały Nr 32/V/2015
Rady Gminy Kroczyce z dnia 31.03.2015r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych  w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku
pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego  
Dziennik
Urzędowy Wojewódzywa Śląskiego
z dnia
06.07.2016 r. poz. 3821
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21.07.2016 r.
9. 141/XIX/2016 Zmian w budżecie Gminy na 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia 06.07.2016r.
poz. 3822
Wchodzi w życie w ciagu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 21.07.2016 r. 
10. 148/XX/2016 Nadania nazwy ulicy Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.09.2016r.
poz. 4693
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 01.10.2016 r.
11.

149/XX/2016

Zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.09.2016 r.
poz. 4694

Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 01.10.2016 r.
12. 150/XX/2016 Ustalenia regulaminu udzieleania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dziennik
Urzędowy Wojewódzwa Śląskiego z dnia 16.09.2016 r.
poz. 4695
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 01.10.2016 r.
13. 151/XXI/2016 Zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z dnia 30.09.2016 r.
poz. 4908 
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.10.2016 r.
14. 152/XXI/2016 Nadania nazwy ulicy Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30.09.2016 r.
poz. 4909
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.10.2016 r.
15. 154/XXI/2016 Zmian w budżecie gminy na 2016 r. Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30.09.2016 r.
poz. 4910
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.10.2016 r.
16. 162/XXIII/2016 Określenia stawek podatku od nieruchomości Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18.11.2016 r..
poz. 5891
Wchodzi w życie 01.01.2017 r.
17. 163/XXIII/2016 Podatku od środków transportowych Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18.11.2016 r.
poz. 5892
Wchodzi w życie 01.01.2017 r.
18. 164/XXIII/2016 Zmian w budżecie gminy na 2016 r. Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 18.11.2016 r.
poz. 5893
Wchodzi w życie z dniem podjęcia
19. 171/XXIV/2016 Zmiany uchwały nr 107/XV/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2016 r.
poz. 6920
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 01.01.2017 r.
20. 174/XXIV/2016 Zmian w budżecie gminy na 2016 r. Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2016 r.
poz. 6921
Wchodzi w życie z dniem podjęcia
21. 176/XXIV/2016 Zmianie uchwały Nr 163/XXIII/2016 Rady Gminy Kroczyce z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych, obowiązujących na terenie Gminy Kroczyce Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2016 r.
poz. 6922
Wchodzi w życie z dniem 01.01.2017 r.
22. 177/XXIV/2016 Uchwalenia budżetu gminy na 2017 r. Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2016 r.
poz. 6923
Wchodz w życie z dniem 01.01.2017 r.
23. 181/XXIV/2016 Zmiany uchwały Rady Gminy Kroczyce nr 128/XVII/2012 z dnia 29.06.2012 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SKALMED"w Kroczycach Dziennik
Urzędowy Wojewódtzwa Śląskiego z dnia 16.12.2016 r.
poz. 6924
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 31.12.2016 r.

 

Rok 2015

  Lp.    Nr i data uchwały
Rady Gminy Kroczyce
w sprawie Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego
Data wejście w życie uchwały
1. 26/IV/2015 
z dnia
09.02.2015
Określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatku od nierychomości, rolnego i leśnego Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z dnia 12.02.2015
poz. 767
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj. 27.02.2015 r.
2.  27/IV/2015
z dnia
09.02.2015
 Zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12.02.2015 
poz. 768

 
 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 27.02.2015 r.
3.  28/IV/2015
z dnia
09.02.2015
Określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest gmina Kroczyce  Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z dnia 12.02.2015
poz. 769

 
 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 27.02.2015 r.
4. 31/V/2015
z dnia
31.03.2015
Nadania statutu ZEASiP Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09.04.2015 r.
poz. 2148
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.04.2015r.
5.

32/V/2015
z dnia
31.03.2015

Ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09.04.2015r.
poz. 2149
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.04.2015 r.
6. 43/VI/2015
z dnia 08.05.2015
Uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie gminy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15.05.2105r.
poz. 2778
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 30.05.2015 r.
7. 44/VI/2015
z dnia 08.05.2015
Okreslenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15.05.2015 r.
poz. 2779
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 30.05.2015 r.
8. 45/VI/2015 z dnia 08.05.2015 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 15.05.2015 r.
poz. 2780
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 30.05.2015 r.
9. 63/IX/2015 z dnia 31.08.2015 Wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09.09.2015 r.
poz. 4581
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.09.2015 r.
10. 78/XI/2015 z dnia 09.10.2015 Opłaty targowej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20.10.2015 r.
poz. 5216
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 04.11.2015 r.
11. 79/XI/2015 z dnia 09.10.2015 Wprowadzenia zmian do statutu gminy Kroczyce zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Kroczyce nr 245/XXXII/2013 z dnia 29.11.2013 r. Dziennik Urzędowy Wojewódzwa Śląskiego z dnia 20.10.2015 r.
poz. 5217
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 04.11.2015 r.
12. 80/XI/2015 z dnia 09.10.2015 Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20.10.2015 r.
poz. 5218
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 04.11.2015 r.
13. 81/XI/2015 z dnia 09.10.2015 Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20.10.2015 r.    poz. 5219

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 04.11.2015 r.
14. 82/XI/2015 z dnia 09.10.2015 Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściceli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Dziennik Urzędowy Wojewóddztwa Śląskiego z dnia 20.10.2015 r.
poz. 5220
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 04.11.2015 r.
15. 84/XI/2015 z dnia 09.10.2015 Zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 20.10.2015 r.
poz. 5221
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 04.11.2015 r.
16. 87/XII/2015 z dnia 30.10.2015 Zmiany uchwały nr 78/XI/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 09.10.2015 r. w sprawie opłaty targowej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12.11.2015 r.
poz. 5642
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 27.11.2015 r.
17. 96/XIII/2015 z dnia 30.11.2015 Określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09.12.2015 r.
poz. 6661
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.12.2015 r. Zmiana uchwałą nr 100/XIV/2015 z dnia 14.12.2015r.
18. 97/XIII/2015 z dnia 30.11.2015 Zwolnień z podatku od nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09.12.2015 r.
poz. 6662
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.12.2015 r.
19. 98/XIII/2015 z dnia 30.11.2015 Określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących w gminie Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 09.12.2015 r.
poz. 6663
Wchodzi w życie w ciącu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.12.2015 r. Zmiana uchwałą nr 101/XIV/2015 z dnia 14.12.2015r.
20. 99/XIII/2015 z dnia 30.11.2015 Podatku od środków transportowych Dziennik Urzędowy Wojewódzywa Śląskiego z dnia 09.12.2015 r.
poz. 6664
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 24.12.2015 r. Zmiana uchwałą nr 102/XIV/2015 z dnia 14.12.2015 r.
21. 100/XIV/2015 z dnia 14.12.2015 Zmiany uchwały nr 97/XIII/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2015 r.
poz. 7177
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 31.12.2015r.
22. 101/XIV/2015 z dnia 14.12.2015 Zmiany uchwały 98/XIII/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących w gminie Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2015r.
poz. 7178
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 31.12.2015r.
23. 102/XIV/2015 z dnia 14.12.2015 Zmiany uchwały nr 99/XIII/2015 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30.11.2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 16.12.2015 r.
poz. 7179
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 31.12.2015 r.
24. 107/XV/2015 z dnia 30.12.2015 Trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 14.01.2016 r.
poz. 372
Wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 29.01.2016 r.

 

 

 

Informacje

Rejestr zmian

2020-05-25

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-05-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-05-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-03-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-03-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-03-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-03-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2020-03-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2018-08-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2018-08-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2018-08-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2018-08-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-09-07

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-09-07

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-09-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-05-18

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-05-18

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-05-17

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-05-17

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-05-17

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-05-17

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-05-17

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-12-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-12-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-10-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-10-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-10-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-10-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-10-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-10-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-07-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-07-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-07-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-07-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-07-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-07-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-07-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-02-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-02-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-02-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-02-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-02-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-02-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-11-23

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-11-23

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-11-23

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-07-28

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-07-28

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-07-24

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-03-26

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-03-26

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-03-26

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-03-26

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-03-26

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-03-26

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-03-26

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: