Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2010-2014

Wyświetl stronę główną » Akty prawa miejscowego » Rejestr uchwał stanowiących akty prawa miejscowego kadencja 2010-2014

       Rejestr uchwał stanowiących
akty prawa miejscowego kadencja 2010- 2014


 

 

Rok 2014

 

Lp.  Nr i data uchwały
Rady Gminy
Kroczyce              
        

W sprawie                                                                                                                                                                                                      
Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Wojewódzywa Śląskiego
Data wejścia
w życie         uchwały  
          
1. 256/XXXIV/2014
z dnia 28.01.2014
Zmiany do uchwały nr 254/XXXIII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 30.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.  Dziennik
Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia
05.02.2014 r.
poz. 656
Wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 19.02.2014 r.
2. 258/XXXV/2014
z dnia 24.03.2014
Ustalenia dni i godzin otwierania
i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych
na terenie gminy Kroczyce

Dziennik 
Urzędowy
Wojewódzwa Śląskiego z dnia 03.04.2014 r.
poz. 1936

Wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 17.04.2014 r.
 
3. 259/XXXV/2014
z dnia 24.03.2014
Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 Dziennik
Urzędowy 
Województwa
Śląskiego
z dnia
03.05.2014r.
poz. 1937
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 17.04.2014 r.
4. 260/XXXV/2014
z dnia 24.03.2014
Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywania "Pomoc państwa w zakresie dożywania" Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiegfo
z dnia
03.04.2014 r.
poz. 1938
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 17.04.2014 r.
5. 261/XXXV/2014
z dnia 24.03.2014
Upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kroczycach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresie administracji publicznej Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia
03.04.2014 r.
poz. 1939
Wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia 
tj. 17.04.2014 r.
 
6 280/XXXVI/2014
z dnia30.04.2014
Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia
09.05.2014 r.
poz. 2795
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 23.05.2014 r.
7. 281/XXXVI/2014
z dnia 30.04.2014
Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Dziennik Urzędowy Wojewódzywa Śląskiego
z dnia 09.05.2014 r.
poz. 2796

Uchwała uchylona uchwałą Rady Gminy Kroczycce
nr
294/XXXVI/2014

8. 294/XXXVII/2014
z dnia 27.06.2014
Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia
09.07.2014
poz. 3896
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 23.07.2014 r.
9. 298/XXXVIII/2014
z dnia 16.07.2014
Ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kroczyce Dzienni Urzędowy Województwa Śląskiego
z dnia
21.07.2014 r.
poz.4113
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 04.08.2014 r.
10. 303/XXXIX/2014
z dnia 22.08.2014
Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie podziału gminy Kroczyce na okręgi wyborcze Dziennik Urzędowy Wojewódzywa Śląskiego z dnia 01.09.2014 r. poz. 4404 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 16.09.2014 r.
11. 308/XL/2014
z dnia 29.09.2014
Utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych w Gminie Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 03.10.2014 r. poz. 4963 Uchwała uchylona uchwałą Nr 319/XLI/2014 z dnia 30.10.2014 r.
12. 309/XL/2014
z dnia 30.10.2014
Określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Dziennik Urzędowy Wojewódzywa Śląskiego z dnia 06.10.2014 r. poz. 5001 Uchylono uchwałą nr 321/XLI/2014 z dnia 30.10.2014 r.
13. 314/XLI/2014
z dnia 30.10.2014
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kroczyce Stare, Kroczyce II obejmującego obszar części m. Kroczyce Stare Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 30.11.2014 r. poz. 5748 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 15.12.2014 r.
14. 319/XLI/2014
z dnia 30.10.2014
Uchylenia uchwały nr 308/XL/2014
w sprawie utworzenia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży zamieszkałych w Gminie Kroczyce
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 13.11.2014 r. poz. 5749 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 28.11.2014 r.
15. 321/XLI/2014
z dnia 30.10.2014
Określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w gminie Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 13.112014 r. poz. 5750 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 28.11.2014 r.
16. 328/XLII/2014
z dnia 14.11.2014
Wprowadzenia zmian w statucie do uchwały nr 128/XVII/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SKALMED" w Kroczycach Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 24.11.2014 r. poz. 6126 Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 09.12.2014 r.

Rok 2013

Lp.  Nr i data uchwały
Rady Gminy
Kroczyce              
        

W sprawie                                                                                                                                                                                                      
Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Wojewódzywa Śląskiego
Data wejścia
w życie         uchwały  
          
1. Nr 182/XXV/2013
z dnia 12.03.2013r.

Uchwalenia regulaminu
czystości i porządku
na terenie gminy
Kroczyce

Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego
z 2013
poz. 2689
z 22.03.2013r.

 
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 6.04.2013 r.
2. Nr 183/XXV/2013
z dnia 12.03.2013r.
Określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania
tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 

Dziennik Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 2690
z 22.03.2013r.

Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 6.04.2013 r.

 3.  Nr 184/XXV/2013
z dnia 12.03.2013r.
Określenia terminu,
częstotliwości i trybu
uiszczania opłat
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 
Dziennik Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 2681
z 22.03.2013 r.

 
 Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia
ogłoszenia
tj.6.04.2013 r.
 
 4. Nr 185/XXV/2013
z dnia 12.03.2013r.
Ustalenia wysokości stawki
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 
Dziennik Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 2692
z 22.03.2013 r.

 
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia
ogłoszenia
tj. 6.04.2013 r.
 
 5. Nr 186/XXV/2013
z dnia 12.03.2013r.
Zarządzenia poboru opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze
inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia
wysokosci wynagrodzenia
za inkaso
 
Dziennik Urzędowy
Województwa
Śląskiego
poz. 2693
z 22.03.2013 r.

 
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 6.04.2013 r.
 
 6.  Nr 189/XXV/2013
z dnia 12.03.2013r.
Wieloletniego Programu
Gospodarowania MIeszkaniowym
Zasobe Gminy Kroczyce
na lata 2011-2015
 

 Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego
poz. 2695
z 22.03.2013 r.

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
tj. 6.04.2013 r.
 
7. Nr 192/XXVI/2013
z dnia 3.04.2013r.
Wzoru deklaracji
o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz
warunków i trybu
składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji
elektronicznej
Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego
poz. 3284
z 9.04.2013 r.
Wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 24.04.2013 r.
8. Nr 193/XXVI/2013
z dnia 3.04.2013r.
Wprowadzenia zmian
w uchwale nr 184/XXV/2013
z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie określenia
terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłat
za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego
poz. 3285
z 9.04.2013 r.
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 24.04.2013 r.
9 Nr 205/XXVIII/2013
z dnia 28.06.2013
wprowadzenia zmian
w statucie SPZOZ "SKALMED"
Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego
poz. 4835
z 08.07.2013

Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia
ogłoszenia
tj. 23.07.2013 r.

10 Nr 209/XXIX/2013
z dnia 31.07.2013 r.
Określenia wysokości dotacji dla przedszkoli publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 5253
z 07.08.2013
Wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 22.08.2013 r.
11 Nr 210/XXIX/2013
z dnia 31.07.2013
Określenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 5254
z 07.08.2013
 

Wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 22.08.2013 r.
12 Nr 211/XXIX/2013
z dnia 31.07.2013
Określenia wysokości dotacji z budżetu Gminy Kroczyce dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby niebędące jednostką samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego
poz. 5255
z 07.08.2013

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia
tj. 22.08.2013 r.

13 Nr 212/XXIX/2013
z dnia 31.07.2013
Zmiany uchwały Nr 108/XV/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Kroczyce niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 5256
z 07.08.2013
Wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 22.08.2013 r.
14 218/XXIX/2013
z dnia 31.07.2013
Nadania nazwy ulicy Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 5257
z 07.08.2013
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 22.08.2013 r.
15 224/XXX/2013
z dnia 27.09.2013
Nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół
i Przedszkoli w Kroczycach
Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego
poz. 5972
z  04.10.2013
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 19.10.2013 r.
16  225/XXX/2013
z dnia 27.09.2013
Uchwalenia Statutu Gminy Kroczyce  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 5973
z 04.10.2013

 
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 19.12.2013 r.
17 231/XXXI/2013
z dnia 31.10.2013
Obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce

Dziennik Urzędowy Wojewódzwa Śląskiego
poz. 6562
z 13.11.2013

Wchodz w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 28.11.2013 r.
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
18 232/XXXI/2013
z dnia 31.10.2013
Podatku od nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 6563
z 13.11.2013
Wchodz w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 28.11.2013 r.
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r
19 233/XXXI/2013
z dnia 31.10.2013
Podatku od środków transportowych Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego
poz. 6564
z 13.11.2013
Wchodz w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 28.11.2013 r.
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r
20 234/XXXI/2013
z dnia 31.10.2013
Określenia wzorów formularzy informacj
i deklaracji podatkowych
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 6565
z 13.11.2013
Wchodz w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 28.11.2013 r.
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r
21 239/XXXII/2013
z dnia 29.11.2013
Zmiany do uchwały nr 231/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31.10.2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na terenie gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 7518
z 11.12.2013
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 25.12.2013 r.
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
22 240/XXXII/2013
z dnia 29.11.2013
Zmiany uchwały nr 232/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31.10.2013 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 7519
z 11.12.2013
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 25.12.2013 r.
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
23 241/XXXII/2013
z dnia 29.11.2013
Zmiany uchwały nr 233/XXXI/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 31.10.2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 7520
z 11.12.2013
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 25.12.2013 r.
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
24 242/XXXII/2013
z dnia 29.11.2013
Zmiany uchwały nr 184/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12.03.2013 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 7521
z 11.12.2013
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 25.12.2013 r.
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.
25 244/XXXII/2014
z dnia 29.11.2013
Ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych Dziennik Urzędowy Wojewódzwa Śląskiego
poz. 7522
z 11.12.2013
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 25.12.2013 r.
26 245/XXXII/2013
z dnia 29.11.2013
Uchwalenia statutu Gminy Kroczyce Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 7523
z 11.12.2013
Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 25.12.2013 r.
27 250/XXXIII/2013
z dnia 30.12.2013
Zmiany uchwały nr 134/XIX/2012 Rady Gminy Kroczyce z dnia 05.10.2012 w sprawie podziału Gminy Kroczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic      
i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 263

z 14.01.2014

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
tj. 29.01.2014 r.
z zastosowaniem do wyborów po zakończeniu kadencji Rady Gminy obejmującej lata 2010-2014
28

254/XXXIII/2013
z dnia 30.12.2013

uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
poz. 264
z 14.01.2014

Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 r.

 

 

Rok 2012

Lp. 

Nr i data uchwały  
Rady Gminy            Kroczyce                                

w sprawie                                                                                                                                                            

Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Data wejścia
w życie                 uchwały        

1. Nr 103/XIV/2012 z dnia 29.02.2012r. Obniżenia wysokości
wskaźników procentowych
o których mowa w art.6
ust. 10 ustawy z dnia
21 czerwca 2011r.
o dodatkach
mieszkaniowych
Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego  z 2012r. poz.1739 z dnia 20.04.2012r.

Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj. 5.05.2012r.

2. Nr 108/XV/2012 z dnia 27.04.2012r. Ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji
dla prowadzonych
na terenie Gminy Kroczyce niepublicznych szkół
i przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego oraz trybu
i zakresu kontroli
prawidłowości
ich wykorzystania
Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z 2012r. poz.2013 z dnia 15.05.2012r.
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj.30.05.2012r.
 3.  Nr 115/XVI/2012 z dnia 16.05.2012r.  Uchwalenia zmiany
fragmentu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Piaseczno
 Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z 2012r. poz.2310 z dnia 6.06.2012r.
 Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj.21.06.2012r.
 4.  Nr 128/XVII/2012 z dnia 29.06.2012r.

 Statutu SP ZOZ „SKALMED”
w Kroczycach

Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z dnia 2012r. poz.3346
z dnia 09.08.2012r.
 Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj. 24.08.2012r.
 5.  Nr 134/XIX/2012 z dnia 5.10.2012r.  Podziału Gminy Kroczyce
na okręgi wyborcze
 Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z 2012r. poz.4358 z dnia 2.11.2012r.
 Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj.17.11.2012r.
 6. Nr 135/XIX/2012 z dnia 5.10.2012r.  Zmiany uchwały
nr 108/XV/2012 Rady
Gminy Kroczyce
z dnia 27.04.2012r.
w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla prowadzonych
na terenie Gminy Kroczyce niepublicznych szkół,
przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z 2012r. poz.4237 z dnia 26.10.2012r.
 Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj. 13.11.2012r.
7. Nr 139/XX/2012 z dnia  30.X.2012r. Zmiany fragmentów
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla miejscowości Pradła
Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z 2013r. poz.5238
z 4.12.2012r.
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj.19.12.2012r.
8. Nr 147/XX/2012
z dnia 30.10.2012r.
Wprowadzenie zmian
w uchwale Rady Gminy
Kroczyce Nr 60/VIII/2011
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Kroczyce
Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego z 2013 r. poz. 4732 z 14.11.2012 r.
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dna ogłoszenia tj. 29.112012 r.
9. Nr 148/XX/2012
z dnia 30.10.2012r.
Wyboru metody
ustalenia
opłaty za
gospodarowanie
odpadami komunalnymi
Dziennik Urzędowy
Województwa Ślaskiego z 2012 r.
poz. 5693
z 12.12.2012 r.
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj. 27.12.2012 r.
10. Nr 149/XX/2012
z dnia 30.10.2012r.

Określenia wymagań
jakiep owinien
spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Kroczce

Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z 2012 r.
poz. 5239
z 4.12.2012r.
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj. 19.12.2012r.
11. Nr 150/XX/2012
z dnia 30.10.2012r.
Określenia przystanków
komunikacyjnych oraz warunków
i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Kroczyce
Dziennik Urzędowy
Województwa
Śląskiego z 2013 r. poz. 442
z 11.01.2013 r.
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj. 26.01.2013 r.
12. Nr 151/XXI/2012
z dnia 29.11.2012r.
Zmiany uchwały nr 24/IV/2011
Rady Gminy Kroczyce
z dnia 28.02.2011 r.
w sprawie nadania
statutu Samorządowej
Instytucji Kultury
Dziennik Urzędowy
Województwa
Śląskiego z 2013r.
poz. 1936
z 28.02.2013r.
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj. 15.02.2013 r.
 13. Nr 164/XXII/2012
z dnia 19.12.2012r.
Podziału gminy Kroczyce
na stałe obwody głosowania
Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego z 2013 r.
poz. 1639
z 14.02.2013 r.

 
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia tj. 01.03.2013 r.
14. Nr 165/XXII/2012
z dnia 19.12.2012r.
Uchwalenia regulaminu
czystości i porządku na
terenie gminy
Dziennik Urzędowy
Województwa
Śląskiego z 2013
poz. 891
z 28.01.2013 r.
Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 12.02.2013 r.
uchylona
15. Nr 166/XXII/2012
z dnia 19.12.2012r.
Wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
położonych na obszarze
Gminy Kroczyce
Dziennik Urzędowy
Województwa
Śląskiego z 2013 r.
poz. 892
z 28.01.2013 r.

Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia
ogłoszenia
tj. 12.02.2013 r.
uchylona

16. Nr 168/XXII/2012
z dnia 19.12.2012r.
Zmiany uchwały Rady Gminy
Nr 150/XX2012 z dnia
30 października 2012 r.
w sprawie określenia
przystanków komunikacyjnych
oraz warunków i zasad
korzystania z przystanków
komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym
jest Gmina Kroczyce

Dziennik Urzędowy
Województwa
Śląskiego z 2013 r.
poz. 1734
z 22.02.2013 r.

Wchodzi w życie
po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 9.03.2013 r.

 

Rok 2011

 

Lp.

Nr i data uchwały
Rady Gminy Kroczyce              

w sprawie                           

Ogłoszenie uchwały
w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Ślaskiego

Data wejścia w życie uchwały
    1.  Nr 17/IV/2011 z dnia 28.02.2011 r.

Zmiany uchwały
Nr 201/XXXII/2009
Rady Gminy Kroczyce
w sprawie
podatku od nieruchomości

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
Nr 80 poz. 1431
z dnia 11.04.2011 r.

Wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia
tj. 26.04.2011 r.

2. Nr 18/IV/2011 z dnia
28.02.2011 r.

szczegółowych zasad,
sposobui trybu udzielania
ulg należności
pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym
przypadających
Gminie Kroczyce lub
jej podległym jednostkom, warunkówdopuszczalności
pomocy publicznej
w przypadkach
w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organów do udzielania tych ulg

Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego

Informacje

Rejestr zmian

2020-05-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-02-17

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-02-17

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-02-17

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-02-17

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-02-12

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-02-12

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-07

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-07

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-07

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-07

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-07

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-08-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-03-04

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-03-04

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-03-04

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-03-04

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-03-04

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-03-04

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-03-03

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-07-11

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-31

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-31

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-24

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-24

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-24

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-23

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-23

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-23

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-22

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-22

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-22

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-21

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-21

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-21

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-21

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-21

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-15

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-09

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-30

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytkaesp

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: