Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Ewidencja przedsiębiorców odbierających odpady komunalne 2012 r.

Wyświetl stronę główną » Rejestry, ewidencje wykazy » Ewidencja przedsiębiorców odbierających odpady komunalne 2012 r. 

Nazwa i adres 
przedsiębiorcy    
Numer rejestrowy Rodzaj odpadów 
komunalnych                                                           

Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
w Zawierciu
ul. Krzywa 3
42-400 Zawiercie
NIP 649-000-14-05
REGON 270198636

1/2012/Kroczyce

15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (selektywnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe)
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opakowania z tekstyliów
150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocenienia konstrukcyjnego (azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501)
200101 Papier i tektura
200102 Szkło
200108* Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110* Odzież
200111* Tekstylia
200113* Rozpuszczalnik
200114* Kwasy
200115* Alkalia
200117* Odczynniki fotograficzne
200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* Urządzenia zawierające freony
200125* Oleje i tłuszcze jadalne
200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125
200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 200127
200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129
200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
200132 Leki inne niż  wymienione w 200131
200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki (1)
200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
200138 Drewno inne niż wymienione w 200137
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych
200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywnie
2002 Odpady z ogródków i parków (w tym cmentarzy)
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia w tym kamienie
200203 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
2003 Inne odpady komunalne
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 Odpady wielkogabarytowe
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202
16 01 03 Zużyte opony
16 01 08* Elementy zawierające rtęć
16 01 09* Elementy zawierające PCB
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 160114
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 i 160212
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213
160215* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
160799 Inne niewymienione odpady
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
160804 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 160807)
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 161001
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 161003
161102 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 161101
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 1681 01
16 82 01 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 168201
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek f remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów j przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 01* Asfalt zawierający smołę
170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301
17 03 03* Smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszanina metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 170410
17 05 03* Gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 O l i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801
17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 180103
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180106
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 180108
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 180202
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180205
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 180207

REMONDIS Sp. z o.o.
O/Częstochowa
ul. Radomska 12
42-200 Częstochowa
NIP 7280132515
REGON 011089141

 

Zmiana oznaczenia przedsiębiorcy z dnia 14.01.2016 r.
 

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 16
02-981 Warszawa
Oddział w Częstochowie
ul. Radomska 12
42-200 Częstochowa
NIP 7280132515
REGON 011089141

zmiana adresu firmy z dnia 18.06.2018 r.:

REMONDIS Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 18
02-981 Warszawa

2/2012/Kroczyce

10 01 01 Żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03 Zużyte opony
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiane
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 06* Zmieszane i wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna , szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę
17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż w 17 03 01
17 03 03* Smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszanina metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo)zawierający substancje niebezpieczne
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest
17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest
17 08 01* Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczony substancjami
17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02* Odpady  z budowy , remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szkliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,17 09 02 i 17 09 03
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 Odzież
20 01 11 Tekstylia
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19* Środki ochrony roślin
20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
20 01 23* Urządzenia zawierające freon
20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne
20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające  niebezpieczne składniki
20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)
20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji
20 03 01  Niesegregowane (zmieszane ) odpady komunalne
20 03 02 Odpady z targowisk
20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione innych podgrupach

Przedsiębiorca wykreślony
z rejestru dzialalności regulowanej
w dniu 09.01.2019 r.

Zmiana zgłoszona 06.12.2018 r.

TAMAX Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 46
28-340 Sędziszów
KRS: 0000759141
NIP 6562337392
REGON 381880098

 

 

 

 

P.P.H.U. "TAMAX" Tadeusz Cieślak
28-340 Sędziszów
ul. Dworcowa 46
NIP 656-100-12-76
REGON 290337134

3/2012/Kroczyce

15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach
1501 Odpady opakowaniowe (selektywnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe)
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opakowania z tekstyliów
150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocenienia konstrukcyjnego (azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501)
200101 Papier i tektura
200102 Szkło
200108* Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110* Odzież
200111* Tekstylia
200113* Rozpuszczalnik
200114* Kwasy
200115* Alkalia
200117* Odczynniki fotograficzne
200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* Urządzenia zawierające freony
200125* Oleje i tłuszcze jadalne
200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125
200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 200127
200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129
200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
200132 Leki inne niż  wymienione w 200131
200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki (1)
200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
200138 Drewno inne niż wymienione w 200137
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych
200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywnie
2002 Odpady z ogródków i parków (w tym cmentarzy)
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia w tym kamienie
200203 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
2003 Inne odpady komunalne
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 Odpady wielkogabarytowe
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104)
15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202
16 01 03 Zużyte opony
16 01 08* Elementy zawierające rtęć
16 01 09* Elementy zawierające PCB
16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)
16 01 13* Płyny hamulcowe
16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 160114
16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony
16 01 17 Metale żelazne
16 01 18 Metale nieżelazne
16 01 19 Tworzywa sztuczne
16 01 20 Szkło
16 01 22 Inne niewymienione elementy
16 01 99 Inne niewymienione odpady
16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB
16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09
16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 i 160212
16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213
160215* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215
16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
16 06 03* Baterie zawierające rtęć
16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603)
16 06 05 Inne baterie i akumulatory
16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne
160799 Inne niewymienione odpady
16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02
160804 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 160807)
16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 161001
16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 161003
161102 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 161101
16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105
16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 1681 01
16 82 01 Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne
16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 168201
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek f remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontów j przebudowy dróg
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)
17 03 01* Asfalt zawierający smołę
170302 Asfalt inny niż wymieniony w 170301
17 03 03* Smoła i produkty smołowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszanina metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 170410
17 05 03* Gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503
17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 O l i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801
17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć
17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 180103
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180106
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 180108
18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 180202
18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180205
18 02 08 Leki inne niż wymienione w 180207

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach
42-274 Konopiska
Korzonek 98
NIP 573-106-75-24
REGON 150628080

 

4/2012/Kroczyce

200101 Papier i tektura
200102 Szkło
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 Odzież
200111 Tekstylia

200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* Urządzenia zawierające freony
200125 Oleje i tłuszcze jadalne
200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129
200132 Leki inne niż  wymienione w 200131
200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki
200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200138 Drewno inne niż wymienione w 200137
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia w tym kamienie
200203 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
200307 Odpady wielkogabarytowe
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opakowania z tekstyliów
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19*    Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 26*    Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*    Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28    Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*    Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30      Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*     Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32    Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 37*    Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 41    Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80    Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99    Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
15 01 10*    Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*    Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03    Zużyte opony
17 01 01    Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02    Gruz ceglany
17 01 03    Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07    Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych elementów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01    Drewno
17 02 02    Szkło
17 02 03    Tworzywa sztuczne
17 03 02    Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01    Miedź, brąz i mosiądz
17 04 02    Aluminium
17 04 03    Ołów
17 04 04    Cynk
17 04 05    Żelazo i stal
17 04 06    Cyna
17 04 07    Mieszaniny metali
17 04 11    Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08    Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony            w 17 05 07
17 06 04    Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01        i 17 06 03
17 08 02    Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04    Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

REMONDIS Sp. z o.o. 02-981 Warszawa, Zawodzie 16
Oddział w Sosnowcu
41-203 Sosnowiec
ul. Baczyńskiego 11
NIP 728-01-32-515
REGON 011089141
Przedsiębiorca wykreślony z rejestru

5/2012/Kroczyce

20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2001 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 1501)
200101 Papier i tektura
200102 Szkło
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 Odzież
200111 Tekstylia
200113* Rozpuszczalniki
200114* Kwasy
200115* Alkalia
200117* Odczynniki fotograficzne
200119* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* Urządzenia zawierające freony
200125 Oleje i tłuszcze jadalne
200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125
200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione 200127
200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129
200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
200132 Leki inne niż  wymienione w 200131
200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki
200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
200138 Drewno inne niż wymienione w 200137
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych
200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywnie
2002 Odpady z ogródków i parków (w tym cmentarzy)
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia w tym kamienie
200203 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
2003 Inne odpady komunalne
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
200307 Odpady wielkogabarytowe
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
16 Odpady nie ujęte w innych grupach
16 01 Zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów 9z wyłączeniem grup 13 i14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)
16 01 03 Zużyte opony
17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02  Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06  Materiały izolacyjne oraz materiały konstrukcyjne zawierające azbest
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 Materiały konstrukcyjne zawierające gips
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

Przedsiębiorstwo Komunalne DARPOL Dariusz Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska
NIP 573-250-58-31
REGON 152146131

Przedsiębiorca wykreślony z rejestru z dniem 2018.07.26

6/2012/Kroczyce

200101 Papier i tektura
200102 Szkło
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 Odzież
200111 Tekstylia
200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* Urządzenia zawierające freony
200125 Oleje i tłuszcze jadalne
200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129
200132 Leki inne niż  wymienione w 200131
200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki
200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200138 Drewno inne niż wymienione w 200137
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 Inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia w tym kamienie
200203 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
200307 Odpady wielkogabarytowe
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opakowania z tekstyliów
20 01 13* Rozpuszczalniki
20 01 14* Kwasy
20 01 15* Alkalia
20 01 17* Odczynniki fotograficzne
20 01 19*    Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
20 01 26*    Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
20 01 27*    Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
20 01 28    Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
20 01 29*    Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
20 01 30      Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
20 01 31*     Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32    Leki inne niż wymienione w 20 01 31
20 01 37*    Drewno zawierające substancje niebezpieczne
20 01 41    Odpady zmiotek wentylacyjnych
20 01 80    Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
20 01 99    Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
15 01 10*    Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
15 01 11*    Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
16 01 03    Zużyte opony
17 01 01    Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02    Gruz ceglany
17 01 03    Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07    Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych elementów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny
17 02 01    Drewno
17 02 02    Szkło
17 02 03    Tworzywa sztuczne
17 03 02    Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 03 80    Odpadowa papa
17 04 01    Miedź, brąz i mosiądz
17 04 02    Aluminium
17 04 03    Ołów
17 04 04    Cynk
17 04 05    Żelazo i stal
17 04 06    Cyna
17 04 07    Mieszaniny metali
17 04 11    Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08    Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony            w 17 05 07
17 06 04    Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01        i 17 06 03
17 08 02    Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04    Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

Prywatny Zaklad Oczyszczania Miasta - Waldemar Strach
ul. Spółdzielcza 1/1
42-274 Konopiska

zmiana z dnia 13.11.2014 r.

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7
42-274 Konopiska
NIP 573-28-50-870
REGON 243651232

zmiana z dnia 28.01.2015 r.

PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
NIP 573-28-50-870
REGON 243651232

 

 

7/2012/Kroczyce

200101 Papier i tektura
200102 Szkło
200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
200110 Odzież
200111 Tekstylia
200113* Rozpuszczalniki

200114* Kwasy
200115* Alkalia
200117* Odczynniki fotograficzne
200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardz otoksyczne i toksyczne np. herbicydy, insekcydy)
200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
200123* Urządzenia zawierające freony
200125 Oleje i tłuszcze jadalne
200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 200125
200127*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
200128 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 200127

200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
200130 Detergenty inne niż wymienione w 200129
200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
200132 Leki inne niż  wymienione w 200131
200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133
200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki
200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135
200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne
200138 Drewno inne niż wymienione w 200137
200139 Tworzywa sztuczne
200140 Metale
200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych
200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119
200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny
200201 Odpady ulegające biodegradacji
200202 Gleba i ziemia w tym kamienie
200203 Inne odpady nie ulegające biodegradacji
200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
200302 Odpady z targowisk
200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów
200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości
200307 Odpady wielkogabarytowe
200399 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach

150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opakowania z tekstyliów
150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włacznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.
16 01 03 Zużyte opony
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
17 02 01 drewno
17 02 02 szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Informacje

Rejestr zmian

2019-01-18

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2018-12-18

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2018-08-14

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2018-07-09

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2018-07-09

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-01-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-01-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2017-01-19

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-01-14

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2016-01-08

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-01-28

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2015-01-28

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-11-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-11-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2014-07-23

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-16

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-05-06

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-05

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-05

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-04-05

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2013-01-11

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-12-11

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-12-11

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-12-11

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-12-11

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-12-11

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-12-11

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-12-11

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-12-07

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-12-07

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-11-26

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-10-08

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-07-10

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-06-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-06-04

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-04-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-04-20

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-03-02

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-03-02

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-01-31

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-01-26

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2012-01-17

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: