Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceczwartek, 12 grudnia 2019 r.

imieniny: Aleksandra, Dagmara

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Podtytuł: Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach

Kroczyce: Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach
Numer ogłoszenia: 448028 - 2009; data zamieszczenia: 31.12.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kroczyce , ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, woj. śląskie, tel. 034 3152150 do 5, faks 034 3152150 do 5.
•    Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroczyce.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Adaptacja budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia objęte są roboty budowlane i instalacyjne mające na celu zmianę sposobu użytkowania oraz adaptację budynku byłej remizy strażackiej na Dom Kultury w Kroczycach. W związku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym zostaną wykonane prace polegające na naprawie i odtworzeniu istniejącej konstrukcji budynku celem dostosowania go do nowych wymagań i przepisów. W ramach robót budowlanych konieczne będzie: - wzmocnienie fundamentów poprzez wykonanie opaski żelbetowej otaczającej fundamenty budynku, - wzmocnienie ścian w miejscach pęknięć, - przebudowa parteru i piętra budynku, - skucie istniejących tynków i wykonanie nowych, - wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych, - wykonanie robót ogólnobudowlanych i wykończeniowych. W ramach realizacji inwestycji zostaną wykonane instalacje elektryczne, wodnie i kanalizacyjne, CO, a także instalacja odgromowa.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.33.00.00-9, 45.23.13.00-8, 45.33.24.00-7, 45.33.22.00-5, 45.11.00.00-1, 45.26.23.00-4, 45.26.25.20-2, 45.26.10.00-4, 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4, 45.41.00.00-4, 45.31.00.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.8) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
II.1.9) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp oraz spełniają ogólne warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, tj. 1.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2.Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia, 3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki szczegółowe: 1) udokumentują należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto każda, z których co najmniej jedna polegała na wzmocnieniu fundamentów obiektu kubaturowego. 2) dysponują w celu wykonania zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 3) dysponują w celu wykonania zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, 4) dysponują w celu wykonania zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych, 5) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty..
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp do oferty należy dołączyć oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności do oferty dołączyć należy: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia do oferty dołączyć należy: 1) Wykaz robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto każda, z uwzględnieniem przynajmniej jednej roboty polegającej na wzmocnieniu fundamentów obiektu kubaturowego, które zostały wykonane w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy: 1)Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby: a)w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, b)w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności elektrycznej, c)w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności wod-kan i c.o., oraz aktualne zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 2)Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy: 1)Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kroczyce.bip.jur.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 29 42-425 Kroczyce.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 29 42-425 Kroczyce.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL na lata 2007-2013.

Aktualny termin składania

ofert: 03.02.2010 r. godz. 10.00

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2009-12-31 12:37:12.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2009-12-31 12:37:12.
czytano: 1863 razy, id: 1120
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-01-28
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2010-01-22
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2010-01-22
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2010-01-13
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2010-01-13
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2010-01-13
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2009-12-31
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-12-31
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-12-31
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015