Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Referaty i ich zadania

Wyświetl stronę główną » Urząd Gminy » Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania » Referaty i ich zadania

 

Do wspólnych zadań Referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy w szczególności :1. Przygotowanie projektów uchwał organów gminy oraz zarządzeń Wójta.
2. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań.
3. Współdziałanie z organami samorządowymi i organizacjami społeczno -politycznymi działającymi na terenie gminy,
4. Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej.
5. Współpraca z Sejmikiem Samorządowym woj. śląskiego oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym.
6. Znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, prawa administracyjnego i przepisów gminnych.
7. Współdziałania między sobą oraz z innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie wykonywanych zadań.
8. Przygotowanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań.
9. Rozpatrywanie skarg, wniosków i interpelacji według właściwości oraz przygotowanie propozycji ich załatwienia.
10. Współdziałanie z organami kontroli państwowej i organami ścigania.
11. Przygotowanie projektów decyzji administracyjnych.
12. Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej.
13. Opracowanie i wykorzystywanie w swoim działaniu obowiązującej spra-wozdawczości GUS i resortowej.
14. Umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami oraz z admini-stracją rządową.
15. Sygnalizowanie stwierdzonych nieprawidłowości bezpośredniemu przełożonemu.
16. Wydawanie zaświadczeń dla obywateli w zakresie prowadzonych spraw, jeśli obowiązek wydania zaświadczenia wynika z odpowiednich aktów nor-matywnych.
17. Prowadzenie spraw z dziedziny obronności kraju w zakresie ustalonym od-rębnymi przepisami.
18. Wykonanie na polecenie Wójta innych zadań nie objętych zakresem działa-nia stanowisk pracy.
19. Przestrzeganie regulaminu pracy, dyscypliny pracy, przepisów p.poż. i BHP.
20. Poddawanie się okresowym szkoleniom i badaniom lekarskim.
21. Zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.


 

Do zadań Referatu Finansowego należy :1. przygotowanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,
2. udzielenia pomocy Wójtowi Gminy w wykonywaniu budżetu Gminy,
3. zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu,
4. uruchomienie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu gmin,
5. przygotowanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków z zakresu sprawozdawczości,
6. sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
7. prowadzenie ewidencji mienia komunalnego,
8. prowadzenie ksiąg rachunkowych,
9. rozliczanie inwentaryzacji,
10. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalenie wyniku finansowego,
11. przygotowanie sprawozdań finansowych,
12. dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
13. prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego oraz innych podatków i opłat pozosta-jących w zakresie właściwości gminy.
14. prowadzenie spraw z zakresu ulg, umorzeń zaległości i należności podat-kowych i innych należności w granicach uprawnień,
15. bieżące wprowadzanie danych i uwzględnianie zapisów komputerowych ze stanem faktycznym,
16. prowadzenie egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych w grani-cach uprawnień ( wystawianie uprawnień i tytułów wykonawczych ),
17. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
18. gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych orga-nowi podatkowemu,
19. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat,
20. prowadzenie akt księgowo - ewidencyjnych :
 kont podatkowych,
 zapisków numeracji stanu kont,
 dzienników obrotów,
 dzienników obrotów należności nieprzypisanych,
21. dla zobowiązań pieniężnych wsi :

1) kontokwitariusze podatkowe - podatki od środków transportu zobo-wiązania pieniężne wsi oraz opłaty lokalne,
2) wykaz wypłat sołtysów,
3) rozliczenie i kontrola rachunkowa sołtysów,
4) likwidacja nadpłat i zaległości,
5) prowadzenie wykazu zalegających.
22. prowadzenie spraw z zakresu ZUS, PZU, Urzędu Skarbowego, podatku VAT i opłaty skarbowej
23. ewidencja druków ścisłego zarachowania,
24. sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu, Biblioteki, pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, zasiłków opiekuńczych, chorobowych, wychowawczych,
25. prowadzenia obsługi księgowej zgodnie z planem kont dla jednostek,
26. realizacja całokształtu zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych tj. przestrzegania prawidłowego stosowania ustawy o zamówie-niach publicznych, prawidłowe prowadzenie dokumentacji zgodnie z przy-jętym trybem zamówień.
27. księgowanie analityczne i syntetyczne w zakresie:
– księgowości budżetu i jednostek
– inwestycji
– funduszu socjalnego
– funduszu ochrony środowiska
28. prowadzenie ewidencji środków trwałych
29. sporządzanie zestawień obrotów i sald
30. prowadzenie kartoteki materiałowej
31. przekazywanie należności dostawcom robót i usług
32. prowadzenie kart wynagrodzeń, rozliczanie podatków od wynagrodzeń, od-prowadzanie pochodnych od wynagrodzeń, prowadzenie ubezpieczeń pracowników
33. sporządzanie rocznych rozliczeń podatników
34. rozliczanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
35. prowadzenie spraw dot. emerytur i rent pracowników
36. ewidencja i pobór zobowiązań pieniężnych wsi
37. księgowanie wpłat na kontach indywidualnych podatników, zbiorczych wsi, decyzji przypisów i odpisów
38. wprowadzanie zmian geodezyjnych na kartach gospodarstw.

 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich, organizacyjnych, kultury, oświaty i zdrowia należy :1. W zakresie ochrony p.poż .

 nadzorowanie ochrony przeciwpożarowej w stosunku do jednostek pod-porządkowanych Radzie Gminy,
 prowadzenie spraw związanych z działalnością komendanta gminnego straży pożarnej,
 prowadzenie spraw związanych z organizowaniem OSP oraz nakładanie na osoby fizyczne obowiązku pełnienia służby w tej straży,
 prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad działalnością OSP,
 prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem strażom pożarnym środ-ków tj. sprzętu i pomieszczeń celem utrzymania stałej gotowości bojo-wej,

2. W zakresie obrony cywilnej.

1. Opracowywanie planów OC gminy zgodnie z wytycznymi.
2. Opracowywanie planów osiągania WSGO.
3. Opracowywanie wytycznych i planów zamierzeń dla Szefa OC, gminy do działalności.
4. Powoływanie formacji OC podległych szefowi OC gminy,
5. Prowadzenie ewidencji formacji OC a w tym :
 książki ewidencji osób przeznaczonych do pełnienia służby w for-macji OC,
 książki ewidencji kart przydziału do formacji OC,
 kart przydziału do formacji OC,
 kart ewidencji formacji OC.
6. Opracowywanie planów działania formacji OC.
7. Planowanie i organizowanie szkolenia i ćwiczeń w formacjach OC.
8. Organizowanie szkolenia ludności gminy z zakresu powszechnej sa-moobrony.
9. Udział w treningach systemu wykrywania i alarmowania.
10. Utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej urządzeń systemu wy-krywania i alarmowania.
11. Przesyłanie sprawozdań do Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cy-wilnej :
 o stanie formacji OC,
 z działalności szkoleniowej,
 z treningu SWA.
11. Kontrola realizacji zadań OC w podmiotach gospodarczych podle-głych Szefowi OC gminy.
12. Znajomość całokształtu zagadnień związanych z prowadzeniem akcji ratunkowej oraz ochroną ludności w czasie „P”.
13. Nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej podmiotów go-spodarczych i innych jednostek organizacyjnych.
14. Planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cy-wilnej.
15. Przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania piwnic na potrzeby kie-rowania obroną cywilną a w tym niezbędnej dokumentacji :
 kart ewidencyjnych istniejących budowli ochronnych,
 ewidencji istniejących budowli ochronnych,
 ewidencji planowanych budowli ochronnych.
16. Prowadzenie gospodarki magazynowej sprzętu OC oraz organizowa-nie zabiegów konserwacyjnych.
17. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji sprzętu OC oraz jego konserwacji :
 książki inwentarzowej sprzętu OC,
 dziennika konserwacji sprzętu OC,
 książki przeglądu sprzętu OC.
18. Udział w odprawach i szkoleniach organizowanych przez Wojewódz-ki Inspektorat Obrony Cywilnej.

3. W zakresie akcji kurierskiej.

 organizowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji akcji kurierskiej w gminie,

4. W zakresie spraw obywatelskich.

 wywieszanie w swoim lokalu ogłoszenia o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
 powiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
 przyjmowanie pism sądowych lub protokolarnych w wypadku niemożli-wości doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
 prowadzenie ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsa-mość,
 wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
 ustanowienie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
 przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustaleniu kura-tora,
 prowadzenie spraw związanych z zgromadzeniami, zbiórkami publicz-nymi,
 prowadzenie spraw z zakresu wojskowego obowiązku meldunkowego.

5. W zakresie spraw wojskowych.

 wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem poboru, przy-znawanie i wypłacanie należności pieniężnych członkom rodzin żołnie-rzy oraz członkom rodzin rezerwy,
 współdziałanie z organami wojskowymi,
 orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad człon-kiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego i uznanie jedynego żywiciela,
 przygotowywanie decyzji w sprawie odroczeń żołnierzy zasadniczej służby wojskowej,
 opiniowanie podań z zakresu szczególnych uprawnień żołnierzy i ich ro-dzin.
6. W zakresie obsługi Rady Gminy.

 przygotowywanie z właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej Komisji, oraz innych materia-łów na posiedzenia i obrady tych organów,
 przechowywanie uchwał podejmowanych przez organy Gminy,
 przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady, jej ko-misji,
 podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadze-niem sesji, zebrań ogólnowiejskich, posiedzeń i spotkań Rady i jej komi-sji,
 protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań, spotkań,
 prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady, komisji,
 prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji, składanych przez radnych,
 organizowanie spotkań radnych z wyborcami,

 wykonywanie zleconych przez Radę zadań związanych z wyborami :
- Prezydenta,
- Sejmu i Senatu,
- Rady Gminy,
- Samorządu mieszkańców.

7. W zakresie obsługi kancelaryjno - technicznej.

 prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 prowadzenie archiwum Urzędu,
 prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
 nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych oraz ich rejestru,
 zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
 w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 zadania związane z ochroną p.poż. Urzędu,
 prowadzenie list obecności, ewidencja urlopów wypoczynkowych,

8. W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 okresowa analiza stanu bhp,
 stwierdzanie zagrożeń zawodowych,
 przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bhp,
 przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji doty-czących bhp,
 rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,


9. W zakresie spraw dotyczących zdrowia, oświaty i kultury.

 zgłaszanie przypadków chorób zakaźnych organom PIS, a także określonym zakładom służby zdrowia przypadków zachorowania,
 przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji lub izolacji i kosztów przejazdu do zakładu społecznej służby zdrowia osób podlegających przymusowemu leczeniu lub przymusowym badaniom stanu zdrowia,
 zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświato-wych,
 kształtowanie sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
 zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola,
 zapewnienie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
 powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływa-nie z tych stanowisk,
 ocenianie dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych,
 nadzór nad działalnością biblioteki,
 upowszechnianie kultury,
 realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej w tym sportu, rekre-acji i wypoczynku,


10. W zakresie spraw osobowych pracowników.

 prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
 organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,
 przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
 zapewnienie warunków do przeprowadzenia okresowych ocen kwalifika-cyjnych pracowników mianowanych z Urzędu,


11. W zakresie obsługi prawnej Urzędu.

 zapewnienie zgodności działania Urzędu z przepisami prawa :
 opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych, uchwał, zarządzeń, decyzji,
 obsługa prawna :
 rady gminy,
 referatów,
 nadzór nad stosowaniem przepisów kpa,
 opiniowanie projektów umów i porozumień,
 wydawanie opinii prawych dot. rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia,
 wykonywanie innych czynności przewidzianych w przepisach o obsłudze prawnej,


12. W zakresie spraw obronnych.

1. Opracowywanie i aktualizacja „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny”.
2. Określenie zakresu zadań w dziedzinie obronności dla podległych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.
3. Organizowanie i przygotowywanie stanowiska kierowania Wójta w dotychczasowym miejscu pracy.
4. Organizowanie przedsięwzięć w zakresie podnoszenia gotowości obronnej w gminie.
5. Prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w Urzędzie Gminy, w podległych sołectwach oraz w innych jednostkach podporządkowa-nych Radzie Gminy.
6. Uwzględnianie spraw obronnych w planowaniu rozwoju społeczno -gospodarczego terenu gminy.
7. Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji ogólnoobronnej w zakre-sie :
 planu przygotowania DMP Wójta jako stanowiska kierowania na okres zagrożenia i wojny,
 planu osiągania WSGO w gminie (zestawy zadań),
 planu organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Wójta.
8. Opracowywanie sprawozdań rocznych z realizacji zadań w zakresie obronnym.
9. Prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w Urzędzie oraz jed-nostkach podporządkowanych Radzie Gminy.
10. Prowadzenie szkolenia ogólnoobronnego w Urzędzie oraz jednostkach podporządkowanych.
11. Wykonywanie zadań w zakresie planowania oraz realizacji świadczeń rzeczowych i osobistych dla potrzeb Urzędu oraz gminy.
12. Prowadzenie spraw z zakresu organizacji i zabezpieczenia akcji ku-rierskiej.
13. Realizowanie przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem tajemnicy państwowej i służbowej na terenie Urzędu oraz w podległych jednost-kach.


 

Do zadań referatu gospodarki komunalnej, przestrzennej, ochrony środowiska należą sprawy :1. W zakresie gospodarki przestrzennej.

 przygotowywanie materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
 koordynacja i obsługa działań związanych z urządzeniami projektu planu oraz wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowanie wyników tej oceny oraz analiza wniosków w sprawach sporządzania lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
 prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i za-gospodarowania terenu,
 prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgod-ności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
 prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic oraz numeracji nieruchomości,
 przygotowanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych,

2. W zakresie drogownictwa.

 wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg wojewódzkich,
 wydawanie opinii w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gmin-nych,
 planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,
 orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu po-przedniego w razie jego naruszenia,
 wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gmin-nych, obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
 prowadzenie spraw związanych z odśnieżaniem dróg gminnych i usuwa-niem gołoledzi na drogach,
 współdziałanie z Zarządem Dróg w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich i krajowych przebiegających przez gminę,

3. W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

 tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych,
 utrzymywanie cmentarzy, w tym cmentarzy wojennych,
 przygotowywanie stawek czynszów za lokale i nieruchomości budynko-we,
 przyznawanie lokali mieszkaniowych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby ustawowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
 administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami budynkowymi,
 dodatki mieszkaniowe ( prowadzi Kierownik GOPS ),
 realizacja całokształtu zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,


4. W zakresie ochrony środowiska i gospodarki rolnej.

 wprowadzenie ograniczeń wynikających z ustawy o ochronie przyrody,
 ochrona wód, ochrona przed powodzią, - prowadzenie spraw Komitetu Przeciwpowodziowego,
 przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
 nakazywanie właścicielom gruntów sprzętu plonów w oznaczonym ter-minie z terenów zmeliorowanych, zaopatrzonych w urządzenia nawad-niające,
 ustanawianie ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stanowiących dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji,
 nakazywanie użytkownikowi maszyn lub urządzeń technicznych wyko-nywania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,
 wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew,
 wymierzanie kary za samowolne usuwanie drzew i krzewów,

pkt. 5 skreślony

6. W zakresie gospodarki gruntami.

 sprzedawanie, przekazywanie w użytkowanie wieczyste, w dzierżawę lub najem gruntów gminnych osobom fizycznym,
 przekazywanie odpłatnie w zarząd gruntów gminnych, komunalnym jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
 użyczanie na krótki czas gruntów osobom fizycznym i komunalnym jed-nostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
 sprzedawanie lub oddawanie w wieczyste użytkowanie gruntów, sprze-dawanie różnych budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali w drodze przetargu,
 tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,
 ustalenie granic gruntów przeznaczonych pod zorganizowane budow-nictwo wielorodzinne, wykładanie projektów uchwał do wglądu zaintere-sowanych osób,
 wyposażenie gruntów wchodzących w skład zasobów w urządzenia ko-munalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu,
 w zamian za scalenie przekazywanie właścicielom lub wieczystym użyt-kownikom odpowiedniej ilości działek budowlanych lub dokonywanie rozliczenia w gotówce,
 dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
 organizowanie przetargów na nieruchomości komunalne,
 podawanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu,
 podawanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przezna-czonych do sprzedaży,
 powoływanie biegłych do wyceny nieruchomości,
 przyjmowanie nieodpłatnie w drodze umowy nieruchomości wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa,
 komunalizacja gruntów,
 prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
 ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie, gruntowej oraz wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie, podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości.

7. W zakresie rolnictwa i leśnictwa.

 opiniowanie statutu spółki oraz jego zmian,
 opiniowanie planu zagospodarowania i regulaminu użytkowania gruntów i urządzeń oraz wprowadzenie w tych planach i regulaminach zmian i uzupełnień,
 zgłaszanie organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także określonym zakładom służby zdrowia przypadków zachorowania, podejrzenia o zachorowanie i zgonów na choroby zakaźne zwierząt,
 sporządzanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów,
 sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa,
 współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowickiego w zago-spodarowaniu łowieckich obszarów gminy, a w szczególności w zakresie ochrony bytującej zwierzyny na jej terenie,
 wykładanie projektu programu rolniczego lub leśnego wykorzystania gruntów do wglądu miejscowej ludności równocześnie z wyłożeniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego,
 przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną,
 przekazywanie do wiadomości publicznej o zarządzeniach państwowego lekarza weterynarii,
 nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o niedopuszczalnej zdrowotności,
 przyjmowanie informacji o pojawieniu się chorób, szkodników i chwa-stów,
 realizacja zadań z ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. nr 115 z dnia 29.09.1997 r. ).

8. W zakresie działalności gospodarczej :

 ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
 wydawanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
 wydawanie decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej,

9. W zakresie gospodarki wodnej:
 umożliwianie dostępu do wody, przejść lub przejazdów dla swobodnego ruchu wzdłuż wód, ustalanego za odszkodowaniem,
 zezwoleń na składowanie na gruntach przybrzeżnych materiałów bu-dowlanych i sprzętu oraz na dostęp do urządzeń wodnych i pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
 rozstrzyganie sporów.
a) o przywrócenie stosunków wodnych,
b) o przynależność do spółki wodnej oraz wysokości składek,
 pozwoleń wodnoprawnych na zwykłe korzystanie z cudzej wody,
 prac zabezpieczających na wypadek zagrożenia powodzią,
organizowania ochotniczych drużyn ratowniczych do udziału w bezpośred-niej ochronie przed powodzią.

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt Stanu Cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, a w szczególności dotyczących : rejestracji urodzin, małżeństw, zgonów i innych zadań mających wpływ na stan cywilny osób,
 sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
 sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
 przechowywanie ksiąg stanu cywilnego, dokonywanie w nich wzmianek i przypisów,
 przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz in-nych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opie-kuńczego,
 prostowanie oczywistych błędów pisarskich oraz uzupełnienia aktów stanu cywilnego,
 unieważnienie jednego z dwóch aktów, stwierdzających to samo zdarzenie i dotyczących tej samej osoby,
 wydawanie zezwoleń na skrócenie okresu oczekiwania,
 transkupcji aktu sporządzonego za granicą,
 prowadzenie spraw konsularnych w zakresie aktów stanu cywilnego,
 wpisywanie do ksiąg decyzji o odtworzeniu i ustaleniu treści akt stanu cywilnego,

Informacje

Rejestr zmian

2020-06-03

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2009-05-04

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2004-04-21

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2004-04-21

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: