Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Zadania Wójta

Wyświetl stronę główną » Zadania i kompetencje » Wójt Gminy » Zadania Wójta


1) Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje uchwały rady gminy oraz zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań wójta w szczególności należy :
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
2) określanie sposobu wykonywania uchwał
3) gospodarowanie mieniem komunalnym
4) wykonywanie budżetu
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Wójt w realizacji zadań własnych gminy podlega wyłącznie radzie gminy.

2) Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
Swoje zadania wykonuje przy pomocy urzędu gminy , którego jest kierownikiem.
Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Jako kierownik urzędu wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

3) Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta.
Wójt powołuje i odwołuje swojego zastępcę w drodze zarządzenia.
Liczba zastępców nie może być większa niż jeden w gminach liczących
do 20 000 mieszkańców.

4) W przypadku niecierpiącym zwłoki wójt może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy. Zarządzenie traci moc w przypadku odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia go do zatwierdzenia radzie na najbliższej sesji.

5) Wójt jednoosobowo składa oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem. Do składania oświadczeń w imieniu gminy Wójt może upoważnić swojego zastępcę samodzielnie lub z inną upoważnioną przez niego osobą.

6) Wójt przygotowuje projekt budżetu gminy. Na podstawie uchwalonego przez radę gminy budżetu gmina prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

7) Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.
Wójtowi przysługuje wyłączne prawo :
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków , w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy
3) dokonywania wydatków budżetowych
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy
5) dysponowania rezerwami budżetu gminy
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą

8) Wójt informuje mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu , kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych.

Informacje

Rejestr zmian

2020-06-03

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2009-05-13

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2004-04-21

Edycja artykułu - Zbigniew Welon

2004-04-21

Dodanie artykułu - Zbigniew Welon

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

 

Urząd Gminy Kroczyce
ul. Batal. Chłopskich 29
42-425 Kroczyce


tel. 34/ 3152150 do 5
fax 34/ 3152150 do 5
e-mail kroczyce@kroczyce.pl

 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
https://gwkroczyce.peup.pl/

EPUAP: /deo341w0ix/skrytka

 

 

Aktualny nr konta bankowego
BS Szczekociny Filia Kroczyce
nr 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001
 

 

 

 

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe: