Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Podtytuł: Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach


Kroczyce: Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach
data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 26.09.2007r.
Numer ogłoszenia: 176744 - 2007;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, woj. śląskie, tel. 034 3152150 do 5, fax 034 3152150 do 5. Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroczyce.bip.jur.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w Kroczycach odcinek o długości około 3000mb od skrzyżowania w miejscowości Lgotka do granic gminy Kroczyce.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.00.00-4, 74.84.30.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 2) wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich 3 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 1 dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu drogi lub ciągu pieszo-rowerowego oraz udokumentują, że dokumentacja ta została wykonana należycie (referencje), 3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: wykonawca musi dysponować minimum 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej, należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 4) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł (odpowiedzialność deliktowa min. 50 000, odpowiedzialność kontraktowa min 100 000 zł) 5) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-5 niniejszego rozdziału. 6) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów wg formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: 1.1 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy pzp - zał. nr 3 do SIWZ 1.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.3 aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.4 wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (kserokopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do OIIB) - zał. nr 5 do siwz; 1.5 wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, należy załączyć dokumenty potwierdzających, że te dostawy lub usługi zostały wykonane należycie - dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej z wykazem - zał. nr 4 do siwz; 1.6 kserokopii polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.2.3.) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów

IV.2.4) Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kroczyce.bip.jur.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 29 42-425 Kroczyce pok. nr 17.

IV.3.2) Termin składania ofert: 11.10.2007 godzina 11:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Batalinów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Zatwierdzono:
Wójt Gminy Kroczyce

Kroczyce, dnia 26.09.2007 r.


Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2007-09-26 13:21:38.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2007-09-26 13:21:38.
czytano: 1338 razy, id: 686
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-09-26
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2007-09-26
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2007-09-26
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015