Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE

Podtytuł: o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 Euro
na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego "Gimbus" w 2007r.


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 Euro - zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego "Gimbus" w 2007r.


Kroczyce 28.12.2006r.
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Kroczycach

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 60 000 Euro

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg nieograniczony na zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego "Gimbus" w 2007r. CPV -23121100-2
Przedmiot zamówienia: zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego "Gimbus" w 2007r.
Oznaczenie CPV 23121100-2- olej napędowy
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wymagany termin wykonania : od dnia podpisania umowy do 31.12.2007r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można :
- odebrać osobiście w sekretariacie ZEASiP w Kroczycach ul. Sienkiewicza7,
- otrzymać drogą pocztową na pisemny wniosek
- na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem www.kroczyce.pl

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych . Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów określonych przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Nie jest wymagane złożenie wadium. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Kryteria oceny i ich znaczenie : cena brutto oferty 100 %

Oferty należy składać w terminie do 5 stycznia 2007r. do godz. 10.00 w budynku Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Kroczycach ul. Sienkiewicza 7 , sekretariat.
Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania .
Otwarcie ofert nastąpi 5 stycznia 2007r. o godz. 10.30
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Termin związania ofertą - 30 dni od dnia składania ofert.
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia oraz procedury postępowania -
Bożena Torba - dyr. ZEASiP tel. 0343152104.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr. 19, poz. 177 z późn. zm. ).

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - PORTAL URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2006-12-28 15:40:37.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2006-12-28 15:40:37.
czytano: 957 razy, id: 498
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2007-08-28
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2006-12-28
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2006-12-28
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015