Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceśroda, 19 grudnia 2018 r.

imieniny: Beniamin, Dariusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

INFORMACJA DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W KATOWICACH

Strona główna » Urząd Gminy » Urzędowa tablica ogłoszeń » INFORMACJA DYREKTORA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W KATOWICACH

Podtytuł: w sprawie liczby urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

            Zgodnie z § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach, podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach ¹, ustaloną zgodnie z § 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Zgodnie z art. 191 c § 1 Kodeksu wyborczego (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, posiadających wykształcenie wyższe.

Zgodnie z art. 191b Kodeksu wyborczego,

1) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia,

2) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy miast na prawach powiatu,

3) urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

4) urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego, w gminach na obszarze właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach.

Wzór zgłoszenia został ustalony w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.  

Dyrektor Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach przyjmuje zgłoszenia, w siedzibie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach, ul. Jagiellońska 25 (gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pok. nr 155) codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Dodatkowe informacje kandydaci mogą uzyskać pod numerem telefonu 32-256-16-02.

Zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego może zostać przesłane do delegatury pocztą elektroniczną na adres kat-urzednik@kbw.gov.pl, jednakże do dnia 14 marca 2018 r., muszą zostać doręczone do delegatury również dokumenty w wersji papierowej.

Zgłoszenie należy przesłać na adres Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Katowicach, 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 14 marca 2018 r.   (środa), o godz. 15.30.

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach

/-/ Wojciech Litewka

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: 2018-03-05.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2018-03-05 14:44:35.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2018-03-05 14:44:35.
czytano: 187 razy, id: 4075
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-03-05
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2018-03-05
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2018-03-05
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015