Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Podtytuł: Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. KroczyceKroczyce: Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce Numer ogłoszenia w BZP: 51424 - 2010; data zamieszczenia: 24.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kroczyce , ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, woj. śląskie, tel. 034 3152150 do 5, faks 034 3152150 do 5. 
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.kroczyce.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W skład przedmiotu zamówienia wchodzą roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. Budowa stadionu sportowego przy ul. Partyzantów w m. Kroczyce współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 - 2013. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego oraz ukształtowanie terenu przyległego poprzez wykonanie dojść z kostki brukowej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego oraz trybun dla publiczności. Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie bieżni z nawierzchnią z poliuretanu oraz sceny przeznaczonej na występy w trakcie imprez rekreacyjno - sportowych. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.12.20-6, 45.11.12.30-9, 45.11.12.40-2, 45.21.22.00-8, 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1, 45.31.61.00-6, 45.33.20.00-3. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.1.8) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie. 
II.1.9) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wadium w wysokości 50 000 PLN. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia Kroczyce 69 8277 0002 0030 0000 4269 0002. Wadium wnoszone w innych formach należy zdeponować w kasie Urzędu Gminy Kroczyce przed terminem składania ofert, zaś kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty 
III.2) ZALICZKI 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 o Wykonawca musi wykazać, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie stadionu sportowego lub boiska sportowego otwartego o wartości nie mniejszej niż 1,5 mln zł brutto każda, przy czym przynajmniej w ramach jednej roboty - wykonanie trybun z miejscami siedzącymi dla co najmniej 300 osób. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę. 
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 o Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia do realizacji niniejszego zamówienia zespołu składającego się z następujących kluczowych specjalistów: - Kierownik Zespołu/Przedstawiciel Wykonawcy - mający co najmniej 2 lata doświadczenia w zarządzaniu kontraktami na roboty jako kierownik projektu (lub równoważne stanowisko polegające na zarządzaniu kontraktem/projektem), w tym doświadczenie w kierowaniu przynajmniej 1 kontraktem na roboty budowlane, których przedmiotem była budowa lub przebudowa stadionu sportowego lub boiska sportowego otwartego; - Minimum jedna osoba mogąca sprawować funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, należąca do właściwej izby samorządu zawodowego; - Minimum jedna osoba mogąca sprawować funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, należąca do właściwej izby samorządu zawodowego; - Minimum jedna osoba mogąca sprawować funkcję kierownika robót posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych, należąca do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskaże osoby, którymi będzie dysponował. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę. 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 o Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową wyrażającą się kwotą co najmniej 500 000 PLN. Ponadto Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczeniową 2 000 000,00 PLN. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 
 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 
 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
   opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 
 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 
  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, 2.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wskaże w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia osoby, którymi będzie dysponować. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 1. termin realizacji może ulec skróceniu w następujących sytuacjach: a.w przypadku wcześniejszego zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę, 2. termin realizacji może ulec przedłużeniu w następujących sytuacjach: a.w przypadku braków i wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy, b.zawieszenia robót przez zamawiającego, c.wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada wykonawca, d.w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, 3. inne zmiany uzasadniające zmianę postanowień umowy: a.jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, b.możliwa jest zmiana umowy w zakresie kluczowego personelu wykonawcy  i zamawiającego, za uprzednią zgodą zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze w sytuacji, gdy dotychczasowy kierownik z przyczyn losowych nie może dalej wykonywać powierzonych mu czynności, c.dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. 4. Warunki dokonywania zmian: a.inicjowanie zmian na wniosek wykonawcy lub zamawiającego, b.uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, c.forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kroczyce.bip.jur.pl, https://eurzad.gwkroczyce.finn.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kroczyce ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007 - 2013. 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


Zatwierdzam:
Wójt Gminy Kroczyce

Dokumentację przetargową można pobrać z dokumentacja przetargowa
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2010-02-24 10:17:21.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2010-02-24 10:17:21.
czytano: 1731 razy, id: 1163
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2010-02-24
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2010-02-24
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2010-02-24
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015