Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 19 sierpnia 2019 r.

imieniny: Emilia, Julinan

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (docieplenie)

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane (docieplenie)

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 82 z dnia 2004.05.26
POZYCJA 25522


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Kroczyce: docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kroczyce, do kontaktów: Michalska Małgorzata, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, woj. śląskie, tel. (034) 3152150-5, fax (034) 3152150-5, e-mail: kroczyce@kroczyce.pl, www.kroczyce.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Kroczycach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o..
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: - docieplenie budynku
- wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i wykonanie nowej kotłowni.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Szkoła Podstawowa w Kroczycach.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.15.00.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: 530.113,67 PLN netto
646.738,68 PLN brutto.


3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 12data rozpoczęcia: 01.08.2004; data zakończenia: 15.08.2005.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 8 000,00 PLN. 2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
przewidziane w prawie zamówień publicznych, aktach wykonawczych do tej ustawy,
wykonanie minimum jednego zadania o podobnym zakresie i zbliżonej wartości.

SEKCJA IV: TRYBY IV.
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 02.07.2004, cena - 30,00 PLN.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 09.07.2004 godzina 11:00. 3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 09.07.2004, godzina 12:00, siedziba Urzędu Gminy Kroczyce.

SEKCJA V:
INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 18.05.2004.


Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2004-06-04 09:41:52.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2004-06-04 09:41:52.
czytano: 863 razy, id: 113
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-08-19
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2004-06-04
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015