Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceczwartek, 20 czerwca 2019 r.

imieniny: Bogna, Rafał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane
Ogłoszenie zostało skierowane do druku w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 84 z dnia 28.05.2004 pod pozycją 25967.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Kroczyce: Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kroczyce, do kontaktów: Michalska Małgorzata, ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, woj. śląskie, tel. 034 3152150 - 5, fax 034 3152150 - 5, e-mail: kroczyce@kroczyce.pl, www.kroczyce.pl, www.kroczyce.bip.jur.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na którym należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Międzyszkolne Centrum Sportowe przy Gimnazjum w Kroczycach.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: budowa hali sportowej wraz z instalacjami oraz wyposażenie.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Kroczyce, ul. Sienkiewicza 7.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.23.15.00.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: 5.440.000 PLN.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data rozpoczęcia: 15.08.2004; data zakończenia: 15.12.2005.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 50.000 PLN.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 15.07.2004, cena - 80 PLN.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.07.2004 godzina 12:00.

3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 45 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.07.2004, godzina 13:00, Urząd Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29.SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 20.05.2004.

Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2004-05-25 15:02:07.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2004-05-25 15:02:07.
czytano: 940 razy, id: 112
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-08-19
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2004-05-25
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2004-05-25
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015