Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Podtytuł: Dostawa aparatu RTG wraz z oprzyrządowaniem w ramach projektu pn. Remont I piętra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzętowym
Kroczyce: Dostawa aparatu RTG wraz z oprzyrządowaniem w ramach projektu pn. Remont I piętra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzętowym
Numer ogłoszenia: 278334 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej SKALMED , ul. Batalionów Chłopskich 33, 42-425 Kroczyce, woj. śląskie, tel. 0-34 315 20 10, faks 0-34 315 20 10.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu RTG wraz z oprzyrządowaniem w ramach projektu pn. Remont I piętra SP ZOZ SKALMED wraz z doposażeniem sprzętowym.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stacjonarnego uniwersalnego aparatu rtg do wykonywania zdjęć kostnych oraz płucnych. 2. Urządzenie będące przedmiotem dostawy musi być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93, poz. 896, ze zm.). 3. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy. 4. Oferowany sprzęt musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.10.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.8) Czy przewiduje się zawarcie umowy ramowej: nie.
II.1.9) Czy przewiduje się ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki ogólne: 1)Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)Nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki szczegółowe: 1)w ostatnich 3 latach przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 dostawy odpowiadające swym rodzajem i wartością przedmiotowi Zamówienia. 2)Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą 0-1, tj. spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach..
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie ogólnych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z Formularzem Oferty następujących dokumentów: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków bądź opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 PZP. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r., Dz. U. Nr 188, poz. 1155). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punktach 1-3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Na potwierdzenie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mają obowiązek przedstawić następujące dokumenty: 1)Wykaz wykonanych dostaw z podaniem przedmiotu, wartości dostaw, odbiorców i dat wykonania oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie. 2)Kopię polisy ubezpieczeniowej albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 zł. Na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego należy dołączyć następujące dokumenty: 1)Wypełniony Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 2)Dokumenty dopuszczające urządzenia do obrotu i używania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych: 3)Materiały informacyjne opisujące zaoferowany zestaw np. prospekty..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
•    1 - Cena - 90
•    2 - gwarancja jakości w latach - 10
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kroczyce.bip.jur.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ SKALMED ul. Batalionów Chłopskich 33 42-425 Kroczyce.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2009 godzina 10:00, miejsce: SP ZOZ SKALMED ul. Batalionów Chłopskich 33 42-425 Kroczyce Punkt rejestracji.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest w ramach RPO WSL 2007 - 2013 - Priorytet IX, działanie 9.2.

Aktualny termin składnia

ofert upływa 4 września

2009 r. o godz. 10.00


Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2009-08-13 15:09:02.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2009-08-13 15:09:02.
czytano: 1153 razy, id: 1061
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-08-26
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-08-25
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-08-24
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-08-24
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2009-08-24
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2009-08-24
Aktualizacja wiadomości
Zbigniew Welon

2009-08-21
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-08-13
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-08-13
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015