Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Strona główna » Przetargi » OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Podtytuł: USŁUGI SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Kroczyce

Kroczyce: USŁUGI SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Kroczyce
Numer ogłoszenia: 275894 - 2009; data zamieszczenia: 12.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach , ul. Batalionów Chłopskich 29, 42-425 Kroczyce, woj. śląskie, tel. 034 315 21 50 do 5, faks 034 315 21 50 do 5.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGI SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych z terenu Gminy Kroczyce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego szkoleń teoretycznych i praktycznych z zakresu magazynowania i obsługiwania wózków widłowych a także kierowania pojazdem samochodowym. Szkolenia muszą składać się z części teoretycznej i praktycznej, kończą się egzaminem z zakresu materiału objętego kursem. Uczestnicy szkolenia powinny otrzymać pełen zestaw materiałów pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego przebiegu szkolenia i przygotowania do egzaminu końcowego. Wykonawcy są zobowiązani do zapewnienia w trakcie trwania szkolenia warunków pracy zgodnych z przepisami BHP. Przedmiotem oddzielnych części zamówienia mogą być następujące szkolenia: 1. Magazynier wraz z obsługą wózków widłowych 2. Prawo jazdy kat. B.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.51.00.00-2, 80.40.11.20-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.8) Czy przewiduje się zwarcie umowy ramowej: nie.
II. 1.9) Czy Zamawiający zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki ogólne: 1)nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych, 2)spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 Prawa zamówień publicznych, tzn.: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki szczegółowe: a)wykażą się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 1 usługi szkoleniowej (w danej części zamówienia), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, b)dysponują co najmniej 1 osobą (w danej części zamówienia), która posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikację do przeprowadzenia danego szkolenia; c)posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty wg formuły spełnia - nie spełnia..
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania ogólnych warunków udziału w postępowaniu należy dostarczyć następujące dokumenty: a)oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, b)oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 pzp, c)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Na potwierdzenie spełniania szczególnych warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące dokumenty: a)wykaz osób, którymi dysponuje bądź będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, b)wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, ze szczególnym uwzględnieniem usług świadczonych na rzecz podmiotów prowadzących działalność zbliżoną do działalności Zamawiającego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, c)kopię polisy ubezpieczeniowej albo innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000 PLN..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kroczyce.bip.jur.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 29 42-425 Kroczyce.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.08.2009 godzina 11:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kroczycach ul. Batalionów Chłopskich 29 42-425 Kroczyce pok. nr 6.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Magazynier wraz z obsługą wózków widłowych.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla 4 osób. Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników uprawnień niezbędnych do obsługi wózka widłowego oraz przygotowanie do pracy w charakterze magazyniera.
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.51.00.00-2, 80.41.12.00-0.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2009.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Prawo jazdy kat. B.
•    1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia jednej osoby w zakresie kierowania pojazdem, którego celem jest uzyskanie przez uczestnika szkolenia uprawnień do kierowania pojazdem (prawo jazdy kat. B).
•    2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0.
•    3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.10.2009.
•    4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2009-08-12 13:30:58.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2009-08-12 13:30:58.
czytano: 922 razy, id: 1059
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-08-20
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-08-12
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-08-12
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015