Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Kroczyceponiedziałek, 23 września 2019 r.

imieniny: Bogusław, Tekla

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Menu główne

ORGANY PRAWO MIEJSCOWE JEDNOSTKI PODLEGŁE BUDŻET I FINANSE JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ INNE

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Strona główna » Przetargi » Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Podtytuł: dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kroczyce w roku szkolnym 2009/2010 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu
gminy Kroczyce w roku szkolnym 2009/2010 na podstawie biletów
miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę.


Kroczyce: dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kroczyce w roku szkolnym 2009/2010 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę.
Numer ogłoszenia: 115357 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli , ul. Sienkiewicza 7, 42-425 Kroczyce, woj. śląskie, tel. 0-34 3152104, faks 0-34 3152104.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Kroczyce w roku szkolnym 2009/2010 na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przywóz i odwóz uczniów przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Kroczyce będzie realizowany na podstawie biletów miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę autobusami Wykonawcy. Wykonawca zapewni, że przywóz uczniów do szkół rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż o godz. 6:50 z przystanków na poszczególnych trasach. Wykonawca powinien zapewnić pojazdy dostosowane do przewozu dzieci. Zamawiający ustali z Wykonawcą szczegółowy rozkład i trasy przewozów. Liczba uczniów 263..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.31.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki ogólne 1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych oraz spełniają warunki ogólne określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 Prawa zamówień publicznych. 2.Warunki szczegółowe podmiotowe 2.1. Doświadczenie Wykonawca w okresie ostatnich lat 2006- 2009, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej dwie usługi o zbliżonym zakresie. Przez usługi o zbliżonym zakresie uważa się usługi dotyczące stałego przewozu dzieci szkolnych do szkół podstawowych, gimnazjów,o wartości co najmniej 90 000 złotych brutto każda..
•    Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1. Dla potwierdzenia spełnienia warunków ogólnych, określonych w pkt 1, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: 4.1.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4.1.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;. 4.1.3.Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 4.1.4.Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika, co innego. 4.2. Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych podmiotowych, opisanych w pkt 2, Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: 4.2.1 wykaz wykonanych w okresie ostatnich lat 2006 - 2009 co najmniej dwóch usług o zbliżonym zakresie dotyczące stałego przewozu dzieci szkolnych do szkół podstawowych, gimnazjów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców; przez usługi o zbliżonym zakresie uważa się usługi o wartości co najmniej 90000 złotych brutto każda..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jur.kroczyce.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Kroczycach ul. Sienkiewicza 7 42-425 Kroczyce.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Kroczycach ul. Sienkiewicza 7 42-425 Kroczyce sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Źródło informacji: Urząd Gminy Kroczyce. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Zbigniew Welon. Data wprowadzenia: 2009-07-20 11:57:13.
Zatwierdził do publikacji: Zbigniew Welon. Data publikacji: 2009-07-20 11:57:13.
czytano: 945 razy, id: 1025
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2009-07-20
Dodanie załącznika/ załączników
Zbigniew Welon

2009-07-20
Nowa wiadomość
Zbigniew Welon

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Kroczyce
GW - gmina wiejska, Batalionów Chłopskich 29 42-425

tel.: (34) 3152150 do 5,
e-mail: kroczyce@kroczyce.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.

 

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Kroczyce 2003-2015